Home

Postoupení licence

§ 2364 [Postoupení licence] § 2365 [Převedení licence v rámci převodu závodu] § 2366 Odměna § 2367 [Poskytování podkladů a informací] § 2368 [Utajení podkladů a informací] § 2369 [Ohrožení nebo porušení licence]. Pak je podlicence možná. Kromě problematiky podlicence řeší občanský zákoník (§ 2364) i případné postoupení licence třetí osobě. Toto postoupení je zcela nebo zčásti možné jen se souhlasem poskytovatele. Pro udělení souhlasu je předepsána písemná forma. Jinou formu zřejmě dohodnout nelze Postoupení licence dle autorského zákona Nabyvatel licence může licenci postoupit pouze s písemným souhlasem autora (jde tedy o omezení podmínek postupitelnosti práva oproti běžné úpravě). O postoupení licence a o osobě postupníka je povinen autora informovat bez zbytečného odkladu

Postoupení licence 6.1 Nabyvatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele licenci postoupit třetí osobě, byť jen zčásti. Nabyvatel je povinen sdělit poskytovateli bez zbytečného odkladu, že licenci postoupil, jakož i osobu postupníka O postoupení licence a o osobě postupníka je povinen nabyvatel bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele. Omezení nabyvatele licence Nabyvatel nesmí upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autora, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak Nabyvatel může licenci postoupit pouze s písemným souhlasem autora, o postoupení licence a o osobě postupníka je povinen autora informovat bez zbytečného odkladu. K prodeji podniku, jehož součástí je i licence, či takové části podniku, která tvoří jeho samostatnou organizační složku, se souhlas autora nevyžaduje, není. Pokud poskytovatel licence bude licencované zboží na daném teritoriu produkovat, musí být ve smyslu § 2360 odst. 1 o. z.[48] v licenční smlouvě tato skutečnost výslovně uvedena. Pokud již výhradní licence pro určité teritorium poskytnuta je, není možné poskytnout (s výjimkou souhlasu nabyvatele licence) další licenci Postoupení licence třetí osobě je možné pouze na základě písemného postoupení a se souhlasem poskytovatele. Slovníček. Rozmnožování díla = zhotovení kopií přímých nebo nepřímých dočasného nebo trvalého charakteru. Je možné je zhotovit jakýmikoliv prostředky a formě (př. tisk, fotografie, zvuk, obraz)..

§ 2364: Postoupení licence

 1. d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen, e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. O postoupení práv není nabyvatel povinen informovat zpracovatele dokumentace. 2.3. Nabyvatel není povinen licenci využít. 2.4
 2. BusinessCenter.cz - Informační server pro podnikán
 3. Nabyvatel licence ji může zcela či z části poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence), pouze pokud to bylo ujednáno v licenční smlouvě. K postoupení licence je potřeba písemný souhlas poskytovatele a nabyvatel je povinen poskytovateli bez zbytečného odkladu sdělit, že licenci postoupil, a osobu postupníka

Možná máte v začátku podnikání dostatek ambicí a entuziasmu pracovat usilovně 16 hodin denně až do roztrhání těla, ale chybí vám nápad. Ani v takovém případě se nemusíte jít ucházet o teplé místo v některém z úřadů státní správy, ale můžete podnikat. Lze totiž využít osvědčeného nápadu, který přivedl na svět někdo jiný Naopak výhradní licence sama o sobě nepředstavuje prevenci před vendor-lockem. Výhradní licence zásadně pouze brání poskytovateli stejná oprávnění poskytovat dalším osobám a garantuje tak, že produkt je po určitou dobu jen Váš. Rada na závěr - postoupení práva výkonu majetkových prá Postoupení práva k výkonu majetkových práv k zaměstnaneckému dílu Dispozice s právem výkonu majetkových práv je upravena v § 58 odst. 1 autorského zákona, dle kterého zaměstnavatel může toto právo (právo výkonu majetkových práv) postoupit třetí osobě pouze se svolením autora, ledaže se tak děje při prodeji podniku.

Smlouva o postoupení licence - Hangár S Základní informace Toto je platná smlouva (Má být smlouva označena jako neplatná?). Zveřejněna 8. 8. 2017 14:00:16. ID smlouvy 2619114 ID Verze: 2818814. Uzavřena 24. 7. 2017, číslo smlouvy 0524001772/LS. postoupení licence - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č

Poskytnutí licence jednostranným projevem vůle poskytovatele by tak bylo v rozporu s občanskoprávní zásadou, Nový vlastník rozmnoženiny není účastníkem původní smlouvy a v tomto případě se nejedná ani o postoupení práv a povinností z licenční smlouvy. Nicméně nový vlastník takové rozmnoženiny sharewarového. Postoupení práva výkonu majetkových autorských práv. V této souvislosti je možné upozornit na to, že z e­konomického pohledu velice důležitý institut postoupení práva výkonu majetkových autorských práv řeší autorský zákon pouze v jediné větě svého ustanovení § 58 odst. 1 Postoupení smluv tedy znamená, že práva a povinnosti ze smluv převede poskytovatel licence ze sebe na nabyvatele, který vstoupí na jeho místo. Problémem ale je, že právo spojuje postoupení smlouvy s povinností protistrany (tj. zákazníka, pronajímatele serveru) s tímto postoupením souhlasit S uvedenou problematikou do jisté míry souvisejí i otázky možnosti či nemožnosti postoupení licence, kdy nabyvatel převádí celé své právo nebo jeho část na jiného nabyvatele a své vlastní právo užívat nehmotný statek v daném rozsahu ztrácí. Tím dochází ke změně osoby nabyvatele I smlouvy nabývá výhradní (tj. žádná třetí osoba, ani autor sám, nejsou oprávněni k užití díla, ani k poskytnutí či postoupení takové licence jiné osobě) časově, územně, technologicky a množstevně neomezenou licenci k užití autorského díla, a to samostatně i ve spojení nebo v souboru s jinými autorskými díly.

Vhodně nastavená licence či postoupení práv tohle umí poskytnout. Lze proto doporučit včas k projektu přizvat zkušeného právníka a seznámit ho se všemi detaily, aby na jejich základě nastavil takové smluvní podmínky, které napomůžou úspěchu celého projektu.. Postoupení pohledávek. Postoupením pohledávky rozumíme zpravidla její prodej, tedy postoupení úplatné. Tímto způsobem je také naprostá většina pohledávek postupována. Licence Moje OaO umožňuje předplatitelům vybraných produktů Wolters Kluwer položit max. 7 dotazů za rok do poradny Otázky a odpovědi tato smlouva o postoupenÍ prÁva vÝkonu majetkovÝch autorskÝch prÁv a vÝhradnÍ licence (dÁle jen smlouva) byla uzavŘena nÍŽe uvedenÉho dne, mĚsÍce a roku mezi tĚmito smluvnÍmi stranam

Na rozdíl od licence se nemusí precizně formulovat, jakým způsobem se dílo užívá. Co má smlouva o postoupení práv k počítačovému programu obsahovat? Mnoho objednatelů softwaru zapomíná, že počítačový program je autorským dílem a tedy, že nesmí podcenit skutečnosti, které z toho vyplývají Vzor smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem. Možnost stažení ve formátu MS Word. Uzavřením smlouvy o dílo se zhotovitel díla zavazuje, že na své nebezpečí a na svůj náklad provede pro objednatele smlouvou specifikované dílo, které se objednatel zavazuje uzavřením takové smlouvy od zhotovitele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla. Smlouva.

Bylo-li postoupení úplatné, ručí postupitel nejen za existenci pohledávky, ale i za její dobytnost k danému okamžiku. Cese nemusí být provedena písemnou smlouvou mezi postupitelem a postupníkem, také souhlas dlužníka se nevyžaduje, ale je třeba mu ji vždy oznámit (v opačném případě může stále plnit postupiteli) Účelem uzavření této smlouvy je převod dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, postoupení licence k užití autorského díla - dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí. Převádějící (jako objednatel) uzavřel dne 10.4.2008 s autorem jakožto zhotovitelem. Tím se postoupení smlouvy liší například od postoupení pohledávky nebo převzetí dluhu, kde se převádí právě buď jenom pohledávka, nebo jenom dluh. Práva a povinnosti ve smlouvě upravené tedy zůstávají zachovány, mění se však jedna (či více) ze smluvních stran smlouvy Smlouva o převodu projektové dokumentace a postoupení licence Základní informace. Identifikátor zakázky. 2388/2016/OI. Název smlouvy. Smlouva o převodu projektové dokumentace a postoupení licence. Částka (Kč) 0,00 Bude-li pak nabyvatel chtít poskytnout oprávnění tvořící součást licence k poskytnutí licence zcela nebo zčásti třetí osobě, může tak učinit, jen bylo-li to sjednáno ve smlouvě (§ 2363). Pak je podlicence možná. Kromě problematiky podlicence řeší o. z. (§ 2364) i případné postoupení licence třetí osobě

NOZ v praxi: Licenční smlouvy :: Bulletin Advokaci

 1. Postoupení práv a Licence 1. Poskytovatel prohlašuje, že Dílo bylo vytvořeno jako zaměstnanecké dílo ve smyslu § 58 autorského zákona zaměstnanci Poskytovatele v rámci jejich povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů k poskytovateli, konkrétně panem Davide
 2. 1. Odměna za poskytnutí licence k Dílu nebo postoupení výkonu majetkových práv k zaměstnaneckému dílu je sjednána jako jednorázová úplata v celkové výši 15 000,- Kč (slovy patnáct tisíc korun českých) bez DPH (dále jen Odměna). Nabyvatel se zavazuje zaplatit Licenční odměnu do 30 dnů od uzavření Smlouvy
 3. Autor podpisem této smlouvy dává souhlas s postoupením licence. III. Autorský honorář. 1. Objednatel se zavazuje za vytvoření díla, provedení dodatečných korektur a objednatelem vyžádaných úprav, provádění aktualizací, poskytnutí licence a udělení svolení k postoupení licence dle čl
 4. Proti postoupení věci před zahájením trestního stíhání je možné pouze podat podnět státnímu zástupci. Pokud nedojde ani k odložení, ani k postoupení, zahájí se trestní stíhání. 2) Zahájení trestního stíhání 3) Vyšetřován
 5. a) převod a postoupení autorského práva, patentu, licence, ochranné známky a podobného práva, b) reklamní službu, c) poradenskou, inženýrskou, konzultační, právní, účetní a jinou podobnou službu, stejně jako zpracování dat a poskytnutí informací

Postoupení pohledávky a jiné změny v subjektech

 1. Slouva o postoupení licence na fotografie IP, duševní vlastnictví, autorské právo; Dobrý den, jsem fyzická osoba - nakladatel a budu pro jednu fakultu vydávat výroční zprávu. Potřebuji vyfotografovat budovy a vybrané osoby do publikace. Jakou smlouvu mám připravit s najatým fotografem, aby se fotografie staly majetkem fakulty.
 2. POSTOUPENÍ LICENCE Nabyvatel je oprávněn licenci postoupit, včetně postoupení v rámci prodeje podniku či prodeje části podniku tvořící samostatnou organizační složku, jen s předchozím písemným souhlasem poskytovatele. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPOR
 3. Licence, licenční smlouva (autorské dílo) - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014; Náhrada za ztracené nebo poškozené zavazadlo v letadle - vzor ke stažení Postoupení práv vyplývajících ze záruky - vzor ke stažení.
 4. o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení. Pokud je návrh do-ručen opožděně nebo vůbec, věc je správním orgánem odložena. První skupinou jsou vybrané přestupky spáchané mezi tzv. osobami blízkými. Vedle toho jsou návrhovými přestupky vždy přestupky proti občanské

Video: Vzor: Licenční smlouva BusinessInfo

podlicence a postoupení licence, ujednání o odměně, rozsah licence a v neposlední řadě také zánik licenční smlouvy, jehož právním důvodem je jednak zánik licence dohodou ve smlouvě, ale také specifické odstoupení pro nečinnost nabyvatele a odstoupení pr Součástí této kapitoly je analýza formy právního úkonu, užití díla nabyvatelem licence, dispozice s licencí, vysvětlení pojmu podlicence a postoupení licence, ujednání o odměně a rozsah licence. Důležité je vysvětlení rozdílných způsobů zániku licenční smlouvy, popsání smlouvy nakladatelské, rekodifikace. Poskytovatel opravňuje nabyvatele k postoupení těchto práv na třetí osobu. Nabyvatel je povinen licenci využít, resp. nabídnout dalším zájemcům k jejich využití. Licence podle odst. 3 je udělena pro účely dalšího šíření díla poskytovatele Právní posouzení v oblasti autorských práv, vypracování a revize licenčních smluv (autorská díla, ochranné známky, užitné a průmyslové vzory), smluv o postoupení licence, smluv (včetně rámcových) se zaměstnanci a OSVČ vytvářejícími duševní vlastnictví, smluv o dílo na vytvoření autorského díla, smluv s nakladateli, smluv na vypůjčení předmětů k. Autorské právo, JUDr. Irena Holcová. Práva duševního vlastnictví by se měla rozvíjet pro dosažení přiměřené rovnováhy mezi ochranou tvůrců a zájmy uživatelů.. Článek 5 body ii. a iv. Světové deklarace o duševním vlastnictví ve spojení s článkem 29 Všeobecné deklarace lidských prá

Licenční smlouva (nevýhradní) - vzor ke stažení zdarma

Licenční smlouva AUTORSKÉ PRÁVO

převod a postoupení autorského práva, patentu, licence, ochranné známky a podobného práva, reklamní službu, poradenskou, inženýrskou, konzultační, právní, účetní a jinou podobnou službu, stejně jako zpracování dat a poskytnutí informací 10 Licence představuje zejména možnost, jak může nositel práv k duševnímu vlastnictví realizovat své majetkové zájmy, či uspokojovat své sociální, kulturní a jiné potřeby. Pro zveřejnění či rozšiřování autorského díla může autor např. zveřejnit či umístit své dílo na internet, ať už s omezeným (např. pro předplatitele, pro studenty Masarykovy. Licence 7.1. V případě, že Uživatel uloží do Mobilní aplikace nebo na Webovou stránku informace, texty, fotografie, videa či jiný obsah (nehmotné statky), které podléhají ochraně některým z práv k duševnímu vlastnictví (dále jen Dílo), uděluje Uživatel OMAXu oprávnění k výkonu práva Dílo užít (licence) Ctenarsky-denik.cz > Licence Všeobecné podmínky licenční smlouvy Smluvní strany: Autor díla (dále jen poskytovatel) a provozovatel portálu Seminárky.cz a Čtenářský-deník.cz AMOS - KamPoMaturite.cz, s.r.o., IČ: 24767905, místem podnikání Dukelských hrdinů 21, 17000 Praha 7 (dále jen nabyvatel). Rozsah licence uvedený ve Smlouvě lze tak libovolně vhodným způsobem kombinovat s podmínkami pro uvolnění kódu. Smlouva by rovněž měla řešit kvalitu úschovy, tedy jak bude kód zabezpečen proti zneužití

3. Pievádëjící prohlašuje, že má souhlas Dopravního projektování k postoupení licence na nabyvatele. Souhlas Dopravního projektování k postoupení licence tvoFí pYílohou E. I této smlouvy, kteráje nedílnou souéástí této smlouvy. 4. Pievádëjící a nabyvatel se dohodli, že zapújéená projektová dokumentace DÚR (v. Chystáte se rozvést a Vy i Váš partner máte zájem na tom, aby rozvodové řízení trvalo co nejkratší dobu? I v takovém případě Vám umíme pomoci. Písemnou dohodou s úředně ověřenými podpisy, jejichž ověření v rámci ceny za sepsání dohody osobně provedeme, můžete vypořádat Vaše společné jmění manželů pro dobu po rozvodu přímo u nás výhradní či nevýhradní smluvní licence k užití autorského díla i jiného duševního vlastnictví; vymáhání autorských práv k autorskému dílu; podlicenční smlouvy, postoupení práv k autorskému dílu; zaměstnanecké dílo a úprava práv zaměstnavatele a autora; právo a podmínky užití databází; GDP g) výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4, h) usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7, i) elektronickou adresu podatelny. (2) Povinné subjekty jsou ve svém sídle povinny v úředních hodinách zpřístupnit. a) právní předpisy vydávané v rámci jejich působnosti

2. nejširší smluvně zákonný režim - Postoupení výkonu majetkových práv dle § 58 odst. 1 AutZ. 3. nejužší zákonná licence smlouvy o dílo dle § 588 obchodního zákoníku, tj. oprávnění užít k účelu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo. Kdy jde o software na objednávk • postoupení nehmotného majetku bez ohledu na to, zda je vázán na určitý písemný doklad či nikoliv • závazek zdržet se určitého jednání nebo snášet určité jednání či situaci Účtování přeprodeje licence Položila jsem tutéž otázku Ing. Václavu Ben Duševní vlastnictví - práva k obsahu a postoupení práv. patří výlučně společnosti Dynata popř. jejím poskytovatelům licence a dodavatelům. Členstvím v Panelu souhlasíte s tím, že obsah webových stránek, aplikace a Panelu, zejména text, zvuk, fotografie, grafika, software nebo jiný materiál obsažený v e-mailové.

Kniha jízd GLX | Účetní program POHODA a jeho nadstavbyPPT - Specifika transferu technologií do Ruska seČepro částečně úspělo ve sporu o miliardovou pohledávku

Licenční smlouvy v oblasti duševního vlastnictví epravo

autora s postoupením této licence ve smyslu kopie smlouvy o postoupení práv a . RK-17-2018-57, př. 2\爀瀀漁屲et stran: 19. 2 povinností, kde smluvní stranou je mimo jiné též autor, tvoří přílohu této smlouvy. Obdarovaný dar využije na realizaci stavební akce, ke které se dar vztahuje Postoupení licence Nabyvatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele licenci postoupit třetí osobě, byť jen zčásti. Nabyvatel je povinen sdělit poskytovateli bez zbytečného odkladu, že licenci postoupil, jakož i osobu postupníka Platební restrikce, postoupení práv a nároků 11. Licence je přísně vázaná na jméno a je nepřenosná. Dovoluje v podstatě hráčskému agentovi působit v organizovaném fotbale v celosvětovém měřítku, samozřejmě s patřičnou úctou k domácím legislativám (viz článek 2.1)..

Soči na Nově

Licenční smlouva nakladatelská vzory

Vzory smluv tak budou dostupné pro všechny vaše klíčové lidi i offline. 1 licence = 4 nebo 8 počítačů Vyhledávejte, upravujte, ukládejte nebo tiskněte dokumenty přímo z programu nebo Wordu. Všech 2200 vzorů vám zajistí připravenost téměř pro každou situaci. Smlouva o postoupení pohledávky Zákazové - nekuř. Společnost může licenci k užití výsledků činnosti studenta poskytnout, zcela nebo zčásti třetím osobám, a to úplatně nebo bezúplatně, včetně oprávnění k dalšímu poskytnutí podlicence a k dalšímu postoupení licence. 6. Identifikační údaje Klient

Specializované vzory smluv - Postoupení, ukončení závazků (Advokátní kancelář PRK Partners) 75 Kč: Specializované vzory smluv - Prodej podílu ve společnosti (Advokátní kancelář PRK Partners) 229 Kč: Specializované vzory smluv - Společnost s ručením omezeným (Advokátní kancelář PRK Partners) 129 K

 • Miniature poodle.
 • Kokcidioza lek.
 • Kříž nad dveře.
 • Běžecké boty nike dámské levně.
 • Salto angel.
 • Přítel pod stromečkem i m not ready for christmas.
 • Clip in vlasy 220g.
 • Počasí madeira v únoru.
 • Armorum brno.
 • Bitva o moskvu film 2016.
 • Šroub din.
 • Mitchell hope filmy.
 • Sériové zapojení žárovek.
 • Gothic 3 skill.
 • Rozhlasová hra sci fi.
 • Drobní brouci v mouce.
 • Jedenáctka 1x01.
 • Tereza černochová zlomena noha.
 • Osobni znacka.
 • Češi v křížových výpravách.
 • Word [pole].
 • Joga praha 13.
 • Escape from alcatraz.
 • Chaty na silvestra 2019.
 • Triada software.
 • Stín katedrál instrumental.
 • Domácí pekárna výprodej.
 • Barefoot brno.
 • Střih šatů pro široká ramena.
 • Zánět ramenního kloubu.
 • Origami jeřáb legenda.
 • Pojištění televize.
 • Postele podle rozměrů.
 • Itools pro mac.
 • Genesis 1 kniha mojžíšova.
 • Půllitr se jménem praha.
 • Morgana de la fay.
 • Pěstování jedlých květin.
 • Vrbina tečkovaná housenky.
 • Instagram popisky pismo.
 • Jak vyrobit laminátovou loď.