Home

Přijímací řízení mediální studia uk

Na základě žádosti upustí děkanka od přijímací zkoušky u uchazeče, který by byl do studia tohoto studijního programu přijat na základě přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2019/2020, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované ukončené středoškolské vzdělání s. A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia. V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud

Mediální studia Marketingová komunikace a public relations Komunikační studia jsou průnikem základních společenskovědních disciplín jako sociologie, politologie, psychologie nebo kulturologie, ale zároveň i tvůrčích disciplín z oblasti literatury, filmu, televize a nových médií Přijímací řízení Univerzita Karlova v Praze - Přijímačky, přípravné kurzy; UJAK - manažerská studia - řízení lidských zdrojů - Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o. VŠB TU OSTRAVA - Přijímací řízení - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava; Info o Bc. Mediální studia UK - Informace o studi

Přijímací řízení - Univerzita Karlov

Studovat na Masarykově univerzitě mediální studia a žurnalistiku znamená nejen naučit se vše podstatné pro práci novináře.V širším kontextu se také naučíte získávat informace, tvořit příběhy, psát čtivé texty, fotit pozoruhodné fotografie a natáčet sledovaná videa.Po absolvování studia se tak můžete stát novinářem, autorem PR a reklamních textů. Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií. Pátkova 2137/5. 182 00 Praha 8 - Libeň. Identifikátor datové schránky: piyj9b4. IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Podateln Přijímací zkoušky. UK Komunikační studia se specializací Žurnalistika, Mediální studia, Marketingová komunikace a public relations: test OSP a AJ NSZ Scio, 2. kolo ústní zkouška. MU TSP nebo OSP NSZ Scio a ZSV NSZ Scio. Podmínky pro další univerzity jsou obdobné, najdete je níže v článku. Úspěšnost přijet

Přijímací řízení. Studijní programy; forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že budete chodit do školy každý den, a to nejméně 3 roky.) kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují (To znamená, že můžete Andragogiku a personální řízení studovat jako jediný program na naší fakultě nebo si k němu. Chcete se naučit, jak to chodí v médiích nebo v oblasti reklamy, marketingu a PR? Pak jsou mediální studia právě pro vás. Osvojíte si základní dovednosti spojené s výkonem novinářského povolání i s prací v reklamě a marketingu a působením v různých pozicích v audiovizuálních a internetových médiích Přijímací řízení. Výhody studia na Farmaceutické fakultě UK; Přijímací řízení pro magisterské a bakalářské studium; Přijímací řízení doktorské studium; Celoživotní vzdělávání. Univerzitní centrum klinické farmacie (UCKF) Zájmový specializační program Léčivé rostliny; Univerzita třetího věk Přijímačky na Mediální studia UK už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti

Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů Tento požadavek se netýká posluchačů, resp. absolventů, bakalářského nebo magisterského studia na MFF UK. Za obsah odpovídá: Oddělení propagace a mediální komunikace. Z čeho se skládají přijímací zkoušky. Kde můžete žurnalistiku studovat + termíny přijímaček. Doporučená literatura. Vyzkoušejte vzorové testy Přijímací zkoušky. UK Komunikační studia se specializací Žurnalistika, Mediální studia, Marketingová komunikace a public relations: test OSP a AJ NSZ Scio, 2. kolo ústní.

Komunikační studia Fakulta sociálních věd UK

Bakalářské studium estetiky je koncipováno jako tříleté jednooborové bakalářské studium. Studium zahrnuje obecný základ studia na FF UK (světový jazyk, základy filozofie), podrobný konceptuální a personální přehled dějin estetiky v kontextu vývoje a dějin světové i české filozofie, teorie a dějin umění Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů V případě studia Matematika zaměřená na vzdělávání - program na FF UK, uskutečňovaného společně s FF UK, má přijímací zkouška dvě části - část na MFF UK ověřující předpoklady ke studiu matematiky na MFF UK, a část na FF UK, ověřující. Žurnalistika - přijímací zkoušky - žurnalistika studium. Žurnalistika je žádané studium.Studium žurnalistiky nabízí v rámci studijních oborů žurnalistika, mediální studia či mediální studia a žurnalistika:. Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha (UK) - obor: žurnalistik Přijímací zkoušky na magisterské programy (Mediální studia včetně specializací) Přijímací zkoušky jsou realizovány ústní formou a mají podobu pohovoru a rozpravy nad záměrem projektu (více informací a formulář pro jeho vypracování viz níže) Termíny podání přihlášek pro akad. rok 2021/2022: Pro studijní program Multimédia a design (specializace: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Průmyslový design, Reklamní fotografie, Tvorba prostoru) je v době od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020 Pro studijní program Teorie a praxe animované tvorby (délka studia je u [

Institut. ISS FSV UK odpovídá za: bakalářské studijní obory sociologie a sociální politika, sociologie se specializací sociální antropologie a sociologie se specializací studia současných společností, magisterské studijní obory veřejná a sociální politika a sociologie, doktorandské studium v oboru sociologie a v oboru veřejná sociální politika Přijímací řízení se řídí pravidly vyhlášenými v Opatření děkana č. 8/2019. Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšné ukončení středoškolského, resp. vysokoškolského vzdělání doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení nebo diplomu Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro rok 2018/2019. Katedra sociologie pořádá vždy v březnu až dubnu informační seminář k projektům uchazečů o doktorské studium na katedře sociologie FF UK. Termín podání přihlášky pro nadcházející akademický rok je 30.4.2018 Mediální studia a žurnalistika . prezenční, na dostudování, vedlejší . Mediální studia a žurnalistika . prezenční, jednooborový . Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2021/2022. Termín podání do půlnoci 28. 2. 202 Ústní zkouška, která se koná v únoru 2021 (Z důvodu konání SZZ se přijímací řízení do studijního programu Mediální a žurnalistická studia koná až po období pro přijímací zkoušky uvedeného v harmonogramu AR 2020/2021 - konkrétně 16.2.2021. Děkujeme za pochopení.), se skládá ze dvou částí

Přijímací řízení - Mediální studia - Vejška

 1. Přijímací zkoušky na vysokou školu jsou důležitým momentem. Studenti mediálních studií pro vás sepsali vlastní zkušenosti a tipy, jak se na ně připravit. Jak probíhá druhé kolo přijímacího řízení na mediální studia
 2. Mediální studia; Žurnalistika. Studijní plán; v bludišti webových stránek naší univerzity a nedokážete najít uspokojivé informace o průběhu přijímacího řízení, jste tu správně. Přijímací zkoušky sestávají ze dvou částí. Tou první jsou (zbytečně) obávané SCIO testy z obecných studijních předpokladů.
 3. Přijímací zkoušky se můžou účastnit všichni pozvaní uchazeči, maturitní vysvědčení a další požadované doklady se předkládají až při zápisu ke studiu. Informační den UK. Nabídka ubytování v době konání přijímacího řízení. Magisterské studijní programy: Všeobecné lékařstv
 4. Přijímací řízení na 2. lékařské fakultě UK probíhá v souladu s Řádem přijímacího řízení pro uchazeče Opatřením rektora č. 9/2020 a Opatřením děkana č. 10/2020. Jak postupovat při rozhodování - je pro mě doktorské studium to pravé
 5. V rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 budou fakulty posuzovat splnění podmínky řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu dle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách, a to u uchazečů, kteří získali zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké.
 6. Přijímací řízení. Zápis a absolvování volitelných předmětů na jiných fakultách UK je popsán v Metodickém pokynu pro studenty pro zapisování a absolvování volitelných předmětů mezi fakultami Univerzity Karlovy. Seznam předmětů. Průběh studia je realizován prostřednictvím kreditního systému, kdy je každému.
 7. Dodatečné přijímací řízení je možnost, jak podat přihlášku i po termínech upravených Harmonogramem přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020. Další informace naleznete níže. Dodatečné přijímací řízení Katolické teologické fakulty do 5. srpna 201

LF UK) Přijímací komise v neveřejném zasedání o výsledku přijímací zkoušky hlasuje: v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Přijímací řízení se hodnotí dvěma stupni: přijat - nepřijat. V případě většího počtu uchazečů než je možno přijmout, sestaví komise pořadí Veškeré písemné podklady k přijímací zkoušce je nutno odevzdat do 15. června 2020 v obálce na adresu: Katedra divadelní vědy, FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1 (Česká republika) buď poštou (rozhoduje datum poštovního razítka), nebo prostřednictvím podatelny Filozofické fakulty UK

V rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 bude fakulta posuzovat splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách, a to u uchazečů, kteří získali zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském. Řád přijímacího řízení UK; Informace platné pro bakalářské studium: Podmínky přijímacího řízení (ke studiu v akademickém roce 2021/2022 se zahájením studia 1.10.2021) PŘIHLÁŠKA KE STUDIU A PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (podávání přihlášek ke studiu je umožněno do 28.2.2021) FORMULÁŘE pro uchazeč Přijímací zkouška do doktorského studia je otevřena absolventům magisterského studia sociologie a příbuzných oborů (ekonomie, psychologie, sociální práce, mediální studia apod.). Uchazeč musí být schopen samostatné vědecké práce, prokázat odbornou vyhraněnost, dobrou znalost metodologie oboru a orientaci v odborné. přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) popis přijímací zkoušky: 1. kolo - písemná část (doba trvání: 80 minut) 1) test znalostí základů společenských věd nebo test znalostí z biologie*; test znalostí z psychologie; test obecných studijních předpokladů (pojmové, konfigurační a numerické vztahy, porozumění textu)

přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 1. kolo - písemná část (doba trvání: 50 minut) 1) test znalostí z psychologické metodologie a základů statistiky; test znalostí z psychologie (obecné, sociální, vývojové, psychologie osobnosti) (max. 50 bodů Info k Mgr. Mediální studia UK - kombinovaná forma - Informace o studiu; Scénická a mediální studia - Výběr vysoké školy; Přijímačky - mediální studia (magisterský navazující) - Metropolitní Univerzita Praha, o.p.s. medialni studia - Univerzita Karlova; Přijímací řízení - Mediální studia - Univerzita Karlov

Nabídka Rozhlasové a televizní laboratoře | Fakulta

Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 na Masarykově univerzitě proběhlo v období březen-polovina listopadu 2020. Přijímací zkouškou do pomaturitního studia v přijímacím řízení 2020/2021 byl Test studijních předpokladů (TSP) - na všech fakultách MU kromě Lékařské fakulty, Farmaceutické fakulty, Fakulty sportovních studií a Fakulty sociálních. Jakmile ji uzavřete a uhradíte administrativní poplatek, stává se platnou. Přijetím přihlášky na Studijní oddělení je zahájeno přijímací řízení. Aktuální výši poplatku a datum, dokdy je nutné ho uhradit, naleznete ve Studijním informačním systému

Informace k přijímacímu řízení lze obecně nalézt na stránkách FF UK. Informace o Dni otevřených dveří jsou zde. Přihlášky do bakalářského studia lze podávat do 28. 2. 2021. Pro rok 2021/2022 jsou na ÚŘLS otevírány následující programy bakalářského studia Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Plzni Husova 3, 301 00 Plzeň. email: info@lfp.cuni.cz tel.: +420 377 593 400 fax: +420 377 593 449 datová schránka: piyj9b Minimální hranice úspěšnosti 40 Maximální celkové hodnocení 100 Možnost prominutí zkoušky. Ano. O prominutí přijímací zkoušky může požádat uchazeč, který podá v řádném termínu (do 14. května 2021) spolu s žádostí o prominutí přijímací zkoušky potvrzení, že během svého studia na střední škole nebo víceletém gymnáziu byl účastníkem okresního či. 3. lékařská fakulta. Univerzita Karlova. Ruská 87, 100 00 Praha 10. tel.: +420 267 102 111 fax: +420 267 311 81 Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022. Přihlašování do studijních programů navazujícího magisterského studia bude postupně zpřístupněno. Administrativní poplatek: která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě UK - budou zveřejněna zde

Přijímací řízení. Prohlubte vědomosti získané v předchozím studiu, vypilujte je praxí a staňte se opravdovými specialisty ve svém oboru. Tři jednoduché kroky vám ukáží, jak správně začít. Uchazečům se specifickými potřebami nabízíme možnost požádat o úpravu podmínek v průběhu přijímacího řízení Přijímací zkoušky probíhají v rámci NSZ Scio. Student skládá přijímací zkoušky z testů OSP a ZSV. Fakulta sociálních studií uznává nejlepší výsledek ze všech pokusů přijímacích testů. Student může konat přijímací řízení na obor žurnalistika vícekrát, aby dosáhl u NSZ co nejlepších výsledků Přijímací řízení. Už víte, jakým směrem se vydáte? Skvělé, pojďme se podívat na to, co všechno musíte udělat, abyste u nás mohli studovat. Tři jednoduché kroky vás navedou na tu správnou cestu. Uchazečům se specifickými potřebami nabízíme možnost požádat o úpravu podmínek v průběhu přijímacího řízení Více informací pro uchazeče Bakalářského studia naleznete zde. Více informací pro uchazeče Magisterského studia naleznete zde. Více informací pro uchazeče Postgraduálního doktorského studia naleznete zde

Mediální studia a žurnalistika - bakalářské studium

 1. Poplatek za semestr studia je stanoven na 25 000 Kč. Přijímací řízení; Přijímací řízení probíhá pouze na základě předložené přihlášky ke studiu. Uchazeči tedy nepodstupují přijímací zkoušky. Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) - Mediální tvorba. Mediální tvorba se studuje.
 2. Fakulta sociálních věd UK byla založena 1. června 1990 a je tak jednou z nejmladších fakult Univerzity Karlovy. Součástí Fakulty sociálních věd UK jsou dvě významná výzkumná pracoviště, a to Centrum pro mediální studia FSV UK (CEMES), které se zabývá především rolí současných českých masových médií ve světovém kontextu a Centrum pro sociální a.
 3. Pak jsou mediální studia právě pro vás. Osvojíte si nejen základní dovednosti spojené s výkonem novinářského povolání, ale získáte také dovednosti potřebné k samostatné analytické práci v oblasti základního i aplikovaného výzkumu médií a mediální komunikace
 4. Náhradní termín přijímací zkoušky. Náhradní termín přijímací zkoušky je stanoven na 28.6. 2021. Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do 3 dnů ode dne konání části zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených.

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlov

Jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol 2020

Katedra veřejné a sociální politiky. Přepnout navigaci. čeština; Englis Přijímací řízení do doktorských studijních programů na fakultě pro akademický rok 2020/2021 proběhne podle § 47 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy. Přihláška ke studiu se podává do 30. 4

Asijská studia: Koreanistika Filozofická fakulta

Profil absolventa. Kurz je obsahově koncipován jako příprava ke studiu a přijímací zkoušce bakalářského programu oboru andragogika a personální řízení. Účastníci kurzu budou informováni o oborovém zaměření studia na katedře a seznámeni se zaměřením přijímací zkoušky Referent pro I. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství a přijímací řízení Po absolvování Střední průmyslové školy Na Třebešíně v Praze 10, obor Technické zařízení budov, pracoval jako stavební technik a mistr ve stavební firmě zaměřující se na sanaci a likvidaci azbestového nebezpečí Přijímací řízení na akademický rok 2017/2018. na Fakultě sociálních věd UK. Termíny zápisů do prvních ročníků 2017/2018 -tento dokument již není dostupný. Imatrikulace prvních ročníků - rozpis dle oborů zde.. Odvolání lze podat až po převzetí rozhodnutí!! Fakulta architektury ČVUT stanovila pro přijímací řízení, že uchazeči musí při přijímacích zkouškách (leden) předložit osvědčení o znalosti češtiny na úrovni B1 SERR. ÚJOP UK umožní studentům příslušnou zkoušku včas složit (není v ceně kurzu) Tři obory studia - osmileté všeobecné, čtyřleté všeobecné a česko-španělské šestileté bilingvní studium, kvalitní a náročná výuka, plně kvalifikovaný pedagogický sbor včetně zahraničních lektorů. Vysoká úspěšnost při přijímacím řízení na VŠ, fakultní škola FF UK a PřF UK. Velký důraz na výuku cizích jazyků, mnoho zahraničních aktivit.

Pro všechny své přihlášky do bakalářského studia si musí vybrat stejný způsob přijímacího řízení. Varianta 1: ZSV (Scio)+ OSP (Scio): Uchazeč má možnost vykonat zkoušky v pěti níže uvedených termínech (platí pro ZSV i OSP). Při více pokusech se uchazeči započítají nejlepší dosažené výsledky Zápis do studia Termín: 23. 8. - 27. 8. 2021 (bude upřesněn na webových stránkách). Náhradní zápis do studia (platí pro uchazeče o studium, kteří vykonají státní magisterskou zkoušku v termínu srpen-září 2021, nebo budou přijati v rámci případného druhého kola přijímacího řízení) se uskuteční v termínu 13. 9 Absolvent bakalářského studia disponuje základními kompetencemi v oblasti aplikované bohemistiky a v oblasti mediální komunikace. Absolvent tohoto oboru najde uplatnění (a) zejména jako redaktor a korektor v redakcích novinových, nakladatelských, časopiseckých (odborných i všeobecně vzdělávacích či zábavných), rozhlasových a televizních, které vyžadují znalosti a. Harmonogram přijímacího řízení pro studium od ak. roku 2021/2022 1. listopadu 2020 (neděle) první den pro podání elektronické přihlášky ke studiu na PF UK 10. února 2021 (středa) Den otevřených dveří 31. března 2021 (středa) poslední den pro podání elektronické přihlášky 31. března 2021 (středa) poslední den pro zaplacení poplatku za úkony spojené s.

Andragogika a personální řízení Filozofická fakulta

Video: Mediální studia - Metropolitní univerzita Prah

V rámci Studia humanitní vzdělanosti se seznámíte se základními teoriemi oboru, zvládnete etnografickou metodu, naučíte se navrhnout si svůj vlastní antropologický výzkum a dostanete se i do terénu, kde si můžete vše vyzkoušet v praxi. Více informací o studiu sociokulturní antropologie naleznete zde Přijímací řízení Jazykové testy připravované Jazykovým centrem jsou vyžadovány jen některými bakalářskými studijními programy a jsou specifikovány v požadavcích k přijímacím zkouškám Přijímací řízení je složeno ze dvou písemných částí - testů. · písemný znalostní test z oboru adiktologie (celkem 50 otázek) - zaměřuje se na ověření znalostí základních oborových pojmů. K dispozici jsou modelové otázky, které lze zakoupit na pokladně děkanátu 1. LF UK OPATŘENÍ DĚKANA DLE ČL. 3 ODST. 6 ŘÁDU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ UK O STANOVENÍ ODLIŠNÝCH PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ 7202 Mediální a komunika ční studia Mediální studia (PF - 2 ) Mediální studia (KF - 2 ) Žurnalistika (PF - 2) 6702 Mezinárodní teritoriální studia Americká studia (PF - 2). Přijímací řízení V akademickém roce 2020/2021 bude otevřen bakalářský studijní program Egypt a Přední východ ve starověku. Více informací k přijímacímu řízení je k dispozici na webu FF UK

Farmaceutická fakulta UK

 1. a. Kurzů přípravného studia realizované v rámci celoživotního vzdělávání. Do kurzů přípravného studia celoživotního vzdělávání na UK FTVS se může přihlásit jen uchazeč, který úspěšně absolvoval přijímací řízení na UK FTVS na příslušný studijní obor v bakalářském programu a nedosáhl bodového limitu pro přijetí
 2. přijímací řízení ORGANIZACE STUDIA Studium na Katedře divadelní vědy FF UK je strukturováno jako tříleté jednooborové a dvouoborové bakalářské a dvouleté jednooborové navazující magisterské studium oboru Divadelní věda
 3. Přijímací zkoušky Přijímací řízení se skládá z písemné zkoušky. LF UK) Průběh studia Bakalářské prezenční studium oboru ergoterapie je rozvrženo na 3 roky. Mnoho studentů však dosud využívá možnost studium si prodloužit o půl roku

Přijímačky na Mediální studia UK - Diskuze - eMimino

 1. Přihlášky se podávají do 1.3.2021. Do čtyřletých oborů přijímáme na základě průměru známek z konce 8. a z 1. pololetí 9. třídy ZŠ a podle jednotných přijímacích zkoušek na střední školy s maturitním oborem (čeština + matematika). Pro přijetí do maturitních oborů vyžadujeme průměr do 1,9 a úspěšné složení jednotné přijímací zkoušky
 2. Přijímací řízení na bakalářský obor Historie pro rok 2020/2021 garantuje Ústav světových dějin. Navazující magisterské studium Obecné podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia
 3. Dále připravujeme vyhlášení nově akreditovaného studijního programu se čtyřletou standardní dobou studia v prezenční i kombinované formě studia navazujícího na obor: Didaktika českého jazyka. Přijímací řízení vyhlášeno: 30. 11. 2020. Termín odevzdání přihlášek: 30. 4. 2021. Termín přijímacího řízení: 11.
 4. Přijímací řízení. Termíny a složení komisí pro přijímací zkoušky. Církevní a obecné dějiny. Termín: UK - Katolická teologická fakulta UK. IBAN: CZ6301000000000032034061. SWIFT: KOMBCZPPXXX Studijní program . Délka studia. Forma studia. Název. Kód oboru. Církevní a obecné dějiny. 0222VD120021. 4 roky.
 5. program Komunikační studia se specializacemi Žurnalistika, Mediální studia a Marketingová komunikace a PR. 12. 12. 2020. 6. 2. 2021. 6. 3. 2021. 28. 3. 2021. 17. 4. 2021. Obecné studijní předpoklady (váha předmětu 0,7) Anglický jazyk (váha předmětu 0,3) program Politologie a mezinárodní vztahy. program Politologie a veřejná.
 6. Naši absolventi nacházejí uplatnění ve veřejném i soukromém sektoru - např. v mezinárodních organizacích, neziskových organizacích, státní službě, mediální sféře či soukromých společnostech v oblastech zahraničních styků, projektového řízení apod

Areál FTVS UK José Martího 31 162 52 Praha 6 tel: 973 296 111 fax: 973 296 100 info@vojenskyobor.cz Prohlížet mapu Lékařská fakulta - Studenti - Doktorské studium (Ph.D.) - Obhajoby a ukončení studia Obhajoby disertačních prací a ukončení studia Údaje o doktorském studiu jsou zveřejňovány podle § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) Přijímací řízení do bakalářského studia společenskovědních fakult UK Entrance examination procedures for Bachelor studies at Charles University faculties with social science orientation.

Přijímací řízení ke studiu navazujících - MFF UK

Termín přijímací zkoušky bude včas oznámen. Přijímací pohovor do prezenčního i kombinovaného doktorského studia oboru hudební věda spočívá v ústní rozpravě, při němž se vychází z předložených písemných podkladů, tvořících povinnou součást přihlášky ke studiu, a hodnotí s Pozvánka na přijímací zkoušku bude uchazeči doručena prostřednictvím systému Uchazeč, ke kterému obdrží heslo po podání přihlášky ke studiu. Termín podání přihlášek: 31. 3. 2021. Řádný termín přijímacího řízení: 1. - 3. 6. 2021. Náhradní termín přijímacího řízení: 15. 6 Studijní program: Komunikační studia (B0321A180005) Typ studia: Bakalářské Forma studia: Prezenční Délka studia: 3 Zaměření: Humanitní (Umělecké) Náplň programu/oboru: Komunikační studia jsou průnikem základních společenskovědních disciplín jako sociologie, politologie, psychologie nebo kulturologie, ale zároveň i tvůrčích disciplín z oblasti literatury, filmu. Jak přijímací řízení probíhá. Pokud jste absolvoval(a) bakalářský obor s nedostatečnou příbuzností ke kemnovému bakalářskému oboru (tzn. nezískal(a) alespoň 100 kreditů z vybraných typů předmětů), vykonáte přijímací odbornou zkoušku, ve které prokážete dostatečné znalosti ve vybraných typech předmětů

Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - faf

 1. V roce 2014 přibyl i doktorský studijní program Mediální a kulturální studia. Od roku 2018, po změně systému studia v ČR, katedra v magisterském stupni nabízí v rámci oboru Mediální studia čtyři studijní programy se specializací na mediální studia, komunikační studia, kulturální studia a žurnalistická studia
 2. Přijímací zkouška. Kompletní obecné informace o přijímacím řízení na FF UK (včetně všech termínů) naleznete zde. Znalost romštiny není podmínkou přijetí (studium počítá rovněž s posluchači s nulovou znalostí tohoto jazyka). Přijímací zkouška je jednokolová, ústní a zaměřuje se na
 3. Studijní program B0321A180005: Komunikační studia - specializace Mediální studia - bakalářské studium, prezenční Akademický rok 2019/2020 KOMUNIKAČNÍ STUDIA jsou průnikem základních společenskovědních disciplín jako sociologie, politologie, psychologie nebo kulturologie, ale zároveň i tvůrčích disciplín z oblasti.
 4. Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií. Řízení a supervize . v sociálních a zdravotnických organizacích. Pátkova 2137/5. 182 00 Praha 8 - Libe
 5. Přijímací řízení do akademického roku 2021/2022 - Informace Formulář pro potvrzení o ukončení středoškolského studia (v případě, že uchazeč nemá ještě k dispozici maturitní vysvědčení) zkouška z Čj - B2 - ÚJOP UK. nostrifikace. Formulář na odvolání proti rozhodnutí děkana ve věci nepřijetí ke.
 6. Přijímací řízení a ukončení studia. Součástí přijímacího řízení je vždy jednotná zkouška. Výjimku mají pouze obory vzdělání s talentovou zkouškou. Při řádném ukončení nástavbového studia získá žák střední vzdělání s maturitní zkouškou, které je rovnocenné se vzděláním získaným čtyřletým.

Doktorské obory . Informace o doktorských studijních programech, podmínky pro přijetí ke studiu, informace o průběhu přijímacího řízení a online formulář přihlášky jsou zveřejněny na webu UK - přijímací řízení.. Bližší informace o doktorském studiu jsou také na webu ETF.Prosíme, věnujte jim pozornost Datum přijímací zkoušky: 4. 6. 2021. Náhradní termín přijímací zkoušky: 25. 6. 2021. Charakteristika oboru: Doktorský studijní program Katolická teologie (P0221D100004). Je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti teologie. Standardní doba studia je čtyři roky Obsah studia je v rámci odborného vzdělání zaměřen na široké spektrum grafického designu médií a veškerého tiskového materiálu - prezentace, reklama, animace, webdesign, inzerát, reklamní poutač, vizitka, leták, bilbord, plakát, obal knihy apod přijímací řízení. zápis do studia. potvrzení o studiu. stipendia. přerušení studia. poplatky za studium. promoce. ukončení studia. Sekretariát programu SHV můžete kontaktovat v těchto záležitostech: státní závěrečné bakalářské zkoušky. pomoc při řešení studijních problémů. uznávání předmětů. dotazy k. Přijímací řízení 2006/20007 Obor: Studium humanitní vzdělanost Ke studiu na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze od akademického roku 2021/2022 je třeba podat přihlášku do bakalářských a magisterských programů studia v období od 22. listopadu 2020 do 31. března 2021. PEF přijímá přihlášky pouze formou elektronického formuláře

 • Game of thrones yify subtitles.
 • Detske oblecky.
 • K čemu slouží cloud.
 • Pinta paliva.
 • Sychrovské slavnosti.
 • Boyka 4 online cz dabing.
 • Francouzština výslovnost.
 • Neplodné dny začínají 9 dní před menstruací.
 • Realitni kancelar pronajem bytu.
 • Online convert ebook.
 • Odstranění akné laserem cena.
 • Cizinecká policie brno komárov.
 • Ski trhová kamenice webkamera.
 • Pitná voda norma.
 • Predo baby plenky.
 • Terénní auta na prodej.
 • Slunečnice czhttps www seznam cz.
 • Stavební zákon 2018 s komentářem.
 • Nejzáhadnější vraždy.
 • Velskorgi.
 • Výlety se psem morava.
 • Nejde mi anketa na instagramu.
 • Izomerázy.
 • Proč umírají paví očka.
 • Flegr toxoplasma.
 • Kurz zdobeni dortu.
 • Zimní stadion bruslení.
 • Ošetřovatelská dokumentace.
 • Sopečné plyny.
 • Co zvyšuje nitrooční tlak.
 • Vanocni cukrovi rozvoz.
 • Fialová kopretina.
 • Ravenclaw česky.
 • Růst dolních osmiček.
 • Parkour wikipedia.
 • Nike air max 90 slevy.
 • Ubytování běžky jizerské hory.
 • Medicom klinika brno.
 • Návrh kuchyně cena.
 • Kung fu pro děti olomouc.
 • Nůžky pro miminka.