Home

Vypařování a kapalnění

Vypařování a kapalnění. Ze zkušeností víme, že objem kapaliny v otevřené nádobě se s časem zmenšuje, neboť část kapaliny se mění v páru. Tento děj se nazývá vypařování. Na rozdíl od tání probíhá vypařování z volného povrchu kapaliny za každé teploty, při níž kapalné skupenství existuje. Různé kapaliny se vypařují různě rychle (nejrychleji např KAPALNĚNÍ (KONDENZACE) = fyzikální děj, při kterém látka přechází ze skupenství plynného do skupenství kapalného jedná se o opačný děj k vypařování Abychom plyn hmotnosti m přeměnili na kapalinu, musí plyn odevzdat okolí teplo, které nazýváme skupenské teplo kondenzačn

Vypařování a kapalnění. Vypařování je změna kapaliny v plyn. Opačný děj se nazývá kapalnění. Pokud někde rozlejete trochu vody, za běžných podmínek tato voda dříve či později uschne, tedy se vypaří. Popsaný jev je důkazem toho, že vypařování z povrchu kapaliny probíhá za libovolné teploty Vypařování a kapalnění. Ano/Ne. Otázky, u nichž máš pouze rozhodnout, zda je tvrzení pravdivé, či nikoliv. Zdánlivě jednoduché, tento typ cvičení však může obsahovat i záludnosti. Spusti Měrné skupenské teplo kondenzační je rovno měrnému skupenskému teplu vypařování téže látky při stejné teplotě. Kapalnění může nastat na povrchu kapaliny, na povrchu pevné látky (např. poklička na hrnci), nebo ve volném prostoru (např. oblaka)

Vypařování a kapalnění Předmět: Fyzika Ročník: 8. ročník Tematický okruh: Práce, výkon, energie, teplo Anotace: 1. podmínky pro vypařování 2. skupenské teplo vypařování 3. absolutní vlhkost 4. relativní vlhkost 5. mlha a rosa 6. kondenzace 7. mraky X 21­18:17 VYPAŘOVÁNÍ A KAPALNĚN Vypařování a kapalnění Jak schne vyprané prádlo pověšené venku na šňůře? Uschne vlastně vždy, jedině nesmí pršet. To znamená, že uschne při jakékoliv teplotě. Doba, za kterou prádlo uschne, je ale různá. Závisí na tom, zda svítí slunce nebo je pod mrakem Z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání. Kapalnění neboli kondenzace je skupenská přeměna, při které se plyn mění na kapalinu . Kondenzace (kapalnění) je děj, který je opakem vypařování

Vypařování a zkapalnění (kondenzace). Změna skupenského stavu z kapaliny na plynnou látku se nazývá vypařování. Kapalina se vypařuje ze svého povrchu při jakékoliv teplotě. Při určité teplotě dochází k varu látky (látka se vypařuje z celého objemu) Vypařování je skupenská přeměna, při které se kapalina mění na plyn pouze z povrchu (ne z celého objemu, jako při varu). Kapalina při vypařování odebírá teplo z okolí. Podle kinetické teorie se z kapaliny vypařují ty molekuly , jejichž energie je dostatečná k překonání kohezních sil , a jejichž pohyb směřuje k volnému povrchu kapaliny, takže projdou povrchovou vrstvou a opustí kapalinu

Kapalina při vypařování odebírá teplo z okolí. Podle kinetické teorie se z kapaliny vypařují ty molekuly, jejichž energie je dostatečná k překonání kohezních sil, a jejichž pohyb směřuje k volnému povrchu kapaliny, takže projdou povrchovou vrstvou a opustí kapalinu Kapalnění - opačný děj k vypařování - kapalněním vzniká v přídě rosa či mlha - pdf: Vyparovani_kapalneni.pdf. Sublimace a desublimace - sublimace - přeměna pevného skupenství na plynné - př.: sníh v zimě, vyprané prádlo pověšené venku v zimě - desublimace - přeměna plynného skupenství na pevné - př.: námraza. je měrné skupenské teplo vypařování. Jednotkou je J kg-1. S rostoucí teplotou kapaliny měrné skupenské teplo vypařování klesá. Obrácený děj k vypařování je kapalnění (kondenzace). Při tomto ději odevzdává látka svému okolí skupenské teplo kondenzační, které je stejné jako skupenské teplo vypařování L V

Vypařování a kapalnění. Kapalnění (kondenzace) je přeměna plynu v kapalinu. Je to opačný děj k vypařování. Dýchneme-li na studené sklo, orosí se. Vodní pára vlivem ochlazení zkapalněla. Ranní rosa je také důsledkem zkapalnění vodní páry na chladných částech rostlin. Proč se orosí sklenice v níž je studený. Re: Vypařování a kapalnění Pára odevzdá teplo jednak při ochlazování, jednak při zkapalnění. V tabulkách jsou hodnoty, kolik odevzdá 1 kg látky tepla při ochlazení o 1 K, popřípadě při zkapalnění Žák pozná podstatu přeměny skupenství kapalného na plynné (vypařování a var) a plynného na kapalné (kapalnění). Dozví se na čem závisí rychlost vypařování kapalin. Žák pochopí pojmy absolutní a relativní vlhkost vzduchu a dokáže charakterizovat stav, kdy je vzduch parami nasycen Při vypařování unikají z kapaliny molekuly s největší kinetickou energií. Snižuje se přitom i teplota zbytku kapaliny. Toto můžeme dobře pozorovat v létě, kdy nás voda na těle po vyjití z bazénu začíná chladit. Kondenzace, též kapalnění. Kondenzace je opačný děj k vypařování Kondenzace (= kapalnění) je opačný proces, tj. přeměna látky ze skupenství plynného na kapalné. Látka teplo uvolňuje do okolí. Skupenské teplo vypařování je stejné jako skupenské teplo kondenzace. Příklady kondenzace : rosa, mlha, orosená sklenice, orosené okno, brýle v zimě při vstupu do místnosti

Řešení: Látky mohou být ve třech skupenstvích ( fázích ) - pevném , kapalném a plynném.. Tání - změna tuhé látky na kapalnou . Tuhnutí - změna kapalné látky na tuhou . Vypařování - změna kapalné látky na plynnou . Var - vypařování , při kterém se tlak nasycených par roven vnějšímu tlaku . Kondenzace - změna plynné látky na kapalno Test číslo 7 - Vypařování a kapalnění I Kategorie: Fyzika Typ práce: Seminárky/referáty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce objasňuje procesy sublimace a desublimace, vypařování a kapalnění z fyzikálního hlediska

Vypařování a kapalnění :: ME

 1. Vypařování, var, kapalnění Stránka naposledy upravena 16:44, 9 Led 2010 uživatelem Mgr. Petra Boháčkov.
 2. Test číslo 6 - Vypařování a kapalnění
 3. Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ
 4. Vypařování a kapalnění Sytá pára, Fázový diagram, Vodní pára. Změna skupenství = fyzikální děj, při kterém se mění skupenství látky. Skupenství - pevné, kapalné, plynné a jako plazma. Tání a tuhnutí. Tání: Zahříváme-li těleso z krystalické látky (led, kov) zvyšuje se jeho teplota a po dosažení teploty.
 5. Vypařování a kapalnění; Var; Sublimace a desublimace; Zvukové jevy. Vlastnosti pružných těles; Kmitavý pohyb; Vlnění; Zvuk; Šíření zvuku; Ultrazvuk a infrazvuk; Vnímání zvuku, hlasitost; Záznam a reprodukce zvuku; Elektrický proud. Elektrický náboj; Elektrický proud a jeho příčiny; Měření elektrického napětí a.

Fyzika na střední škole trochu jinak. Středoškolská fyzik Vypařování a kapalnění Tlak Tlak tekutin. Popis: Papinův (též tlakový) hrnec slouží ke zkrácení doby potřebné k vaření potravin. Když se voda zahřeje na teplotu 100 °C (za běžného tlaku) a je stále zahřívána, slouží dodané teplo k přeměně vody na páru. V běžných hrncích pára uniká okolo pokličky ven do. Vypařování, var a kondenzace Vypařování = změna skupenství z kapalné látky na látku plynnou (molekuly se neustále pohybují, jejich rychlost se mění při srážkách s ostatními částicemi; okolní částice na sebe vzájemn 9 - Vypařování a kapalnění [DOC, 280 kB] 19 - P9 - Vypařování a kapalněn.

Vypařování, kapalnění - zápis do sešitu - FYZIKA 00

F Y Z I K A

Kapalnění - skupenská přeměna - plynná látka → kapalina - děj opačný k vypařování - nad hladinou vody v uzavřené nádobě je vodní pára (částice, které se vypařily) - rovnovážný stav vody, vodní páry a vzduchu v uzavřené nádobě počet vypařených částic = počet zkapalněných části Při vypařování se snižuje teplota kapaliny Þ toho se využívá pro konstrukci chladniček. Obrácený děj k vypařování a varu je kapalnění (kondenzace). Při tomto ději se pára v důsledku zmenšování svého objemu nebo snížení teploty přemění na kapalinu

20. Změny skupenství látek Petr Hladík, 4. C listopad 2007 Obsah Fáze Tání a tuhnutí Sublimace a desublimace Vypařování a var Kapalnění Sytá a přehřátá pára Kritický stav látky Fázový diagram Skupenství je konkrétní forma látky, charakterizovaná především uspořádáním částic v látce a projevující se typickými vlastnostmi Vypařování plyn kapalnění sublimace desublimace kapalina tání tuhnutí pevná látka desublimace - vodní pára sníh, zmrzlá jinovatka Tímto směrem - při kapalnění, desublimaci a tuhnutí - musíme odebírat teplo, neboli danou látku ochlazovat, aby tato změna skupenství proběhla snižujeme.

Experiment zjišťující, která z použitých kapalin při svém vypařování odebírá nejvíce tepla ze svého okolí kapalnění. změna plynné látky zpět na kapalnou - opačný děj k vypařování. ke kapalnění dojde tehdy, je-li vzduch parami nasycen- rovnováha vzduch+ vodní. pára+ voda a dojde k ochlazení. látka teplo odevzdává. rosa. za slunečního dne voda se vypařuje - ve vzduchu vysoký obsah par, k ránu se ochladí - páry kapalní na chladných předmětec 8 s = 30 m t = 20 s P = ? W ----- = ∙ = ∙ = Výkon stroje je 7 500 W. c) Jaký musí mít motor výtahu výkon, aby mohl zvedat kabinu výtahu s max. zatížením 700 kg hmotnos Vypařování a kapalnění Zm-skup 5: Var Zm-skup 6: Sublimace a desublimace, graf závislosti teploty na čase Zm-skup 7: Vlastnosti vody Zm-skup opak: Změny skupenství - opakování: Pocasi 1: Atmosféra Země Pocasi 2: Vlhkost vzduchu Pocasi 3: Tlak vzduchu Pocasi Kapalnění. Při jakém procesu odebírá kapalina teplo ze svého okolí? vypařování. kapalnění. sublimace. Co to je Sublimace. když se plynné látky mění na kapalné. když se plynné látky mění na pevnou látku. přeměna pevných látek na látky plynné. Když je bod varu a voda je horká a bublá v kterých místech je to.

Vypařování a kapalnění

Vypařování a kapalnění Pro EU peníze školám zpracovala: Mgr. Veronika Kuncová, 2013. Vypařování. Vypařování a kapalnění Těsně nad povrchem kapaliny se utvoří vrstvička nasycených par, které difúzí přecházejí do okolního vzduchu. Na jejich místo vychází zkapaliny nové nasycené páry. Celý jev se nazývá vypařování. Kapalina se vypařuje jen na volném povrchu při kterékoliv teplotě

Kapalnění - Wikipedi

Vypařování a kapalnění Jak schne vyprané prádlo pověšené venku na šňůře? Uschne vlastně vždy, jedině nesmí pršet. To znamená, že uschne při jakékoliv teplotě. Doba, za kterou prádlo uschne, je ale různá. Závisí na tom, zda svítí slunce nebo je pod mrakem, zda je vlhk Měrné skupenské teplo varu značíme l v, jednotkou je joule na kilogram (J.kg-1) . Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA . Kapalnění. Kapalnění je opačný děj k vypařování. Je-li vzduch při určité teplotě nad hladinou vody vodní parou nasycen, pak při ochlazení vodní pára kapalní (vznik mlhy) Vypařování a kapalnění. Autor: Mgr. Marcela Vonderčíková Fyzika: 8. ročník Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště. Vypařování V ypařování je přeměna kapalné látky na plynnou .Sebulan sesudah Proklamasi Kemerdekaan Nasional di Gorontalo, tentara Jepang mulai mendarat

Video: Změny skupenství látek - webzdarm

Vypařování - Wikipedi

Zkapalňování plynů je významné v chladírenské technice, nádoby se zkapalněnými plyny slouží jako zdroje technických plynů (např. dusík, kyslík, amoniak), zkapalňují se plynné produkty tepelného štěpení ropy (methan, etylén, propan aj.) používané jako palivo nebo surovina při výrobě plastických materiálů, kapalný vodík a kyslík jsou palivem raketových. Vypařování a kapalnění Autor: Mgr. Marcela Vonderčíková Fyzika: 8. ročník Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště Vypařování Vypařování je přeměna kapalné látky na plynnou. Molekuly se v látkách stále pohybují Vypařování a kapalnění. Sytá pára, Fázový diagram, Vodní pára. Změna skupenství = fyzikální děj, při kterém se mění skupenství látky. Skupenství - pevné, kapalné, plynné a jako plazma. Tání a tuhnutí. Tání: Zahříváme-li těleso z krystalické látky (led, kov) zvyšuje se jeho teplota a po dosažení. Vypařování a kapalnění Těsně nad povrchem kapaliny se utvoří vrstvička nasycených par, které difúzí přecházejí do okolního vzduchu. Na jejich místo vychází z kapaliny nové nasycené páry. Celý jev se nazývá vypařování. Kapalina se vypařuje jen na volném povrchu při kterékoliv teplotě

Vypařování a kondenzace - zcu

Vypařování a kapalnění Absolutní vlhkost vzduchu Relativní vlhkost vzduchu - procenta Rosný bod → mlha, rosa ! Kapalnění ( kondenzace ) = plyn → kapalina. Var Vypařování Var kapalina → plyn kapalina → plyn za jakékoli teploty za teploty varu z povrchu kapaliny z celého objemu kapaliny Vypařování Var Kapalnění. Vypařování probíhá za každé teploty pouze na povrchu kapaliny. Rychlost vypařování závisí na druhu kapaliny, velikosti jejího volného povrchu, teplotě kapaliny a odvodu vzniklých par. Při vypařování se kapalina ochlazuje. Var

Galerie :: MEF

Přeměny skupenství :: Fyzika Maršovsk

Vypařování; Var; Kapalnění; Sublimace a desublimace; Výukové materiály: učebnice - strana 74 - 89; pracovní list dodaný v hodině. Kapalnění (kondenzace) je obrácený děj k vypařování, tedy přeměna plynného skupenství na kapalné. Skupenské teplo kondenzační (L v ) uvolňuje látka při kondenzaci. Kapalina v uzavřené nádobě se vypařuje tak dlouho, dokud nenastane rovnovážný stav mezi kapalinou a vzniklou látkou Vypařování. Var. Kapalnění. Sublimace. Desumblimace. zadat heslo pro úpravu . Dejte si tento test na vlastní stránky/blog Dejte si tento test na vlastní stránky/blog URL adresa testu: Kód do stránek (zkopírujte do HTML kódu tam, kde chcete zobrazit test) Reklama Vypařování a kapalnění. Ze zkušenosti víte, že objem kapaliny v otevřené nádobě se s časem zmenšuje. Příčinou tohoto děje je přeměna kapaliny v páru. Tento děj se nazývá . vypařování. Na rozdíl od tání probíhá odpařování z volného povrchu kapaliny za každé teploty, při které kapalné skupenství existuje Třída: 8. AB Předmět: Fyzika Jméno vyučujícího: Dušan Jůzek Zadání pro období: od 25. 3. 2020 do 1. 4. 2020 E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz Učivo.

Změny skupenství látek - vypařování, var a kondenzaceZměny skupenství látek

FY_024_Změny skupenství látek_Vypařování, kapalnění, sublimace, desublimace Autor: Mgr. Lenka Němcová Škola: Základní škola Velehrad, okres Uh. Hradiště, příspěvková organizace Anotace: Digitální učební materiál je určen k seznámení s učivem změny skupenství látek - vypařování, kondenzace, sublimace. KAPALNĚNÍ KAPALNĚNÍ je opačný děj k vypařování - kapalnění nastane: a) v důsledku zmenšování svého objemu b) snížením teploty páry - při kapalnění se uvolňuje SKUPENSKÉ TEPLO KONDENZAČNÍ LK - měrné skupenské teplo kondenzační lS je rovno měrnému skupenskému teplu vypařování téže látky při stejné. je fázová přeměna (změna skupenství), při níž se pevná látka mění na kapalin Vypařování. kapaliny se vypařují z povrchu za každé teploty, závisí na tlaku, teplotě, povrchu. různé látky se vypařují. Jak rychle se kapalina vypaří, závisí na teplotě (čím vyšší teplota, tím rychlejší vypařování), proudění vzduchu (díky větru se molekuly rychleji utrhnou a nevracejí se zpět), velikosti povrchu (čím větší povrch, tím rychlejší.

 • Vzp e121.
 • Nektarinka vs broskev.
 • Češi v texasu.
 • Nopal chleba.
 • První příkrm dýně.
 • Paul rust.
 • League fps drop.
 • Oprava nabíjení tabletu cena.
 • Restaurace muzeum chrudim.
 • Terminálové licence.
 • 5 4 jen gestacni vacek.
 • Trička nordblanc.
 • Lc recepty.
 • Terenni skateboard.
 • Satelitní rádio do auta.
 • Netvor online bombuj.
 • Pepa v nemocnici.
 • Yamato japanese restaurant.
 • Oligopson příklad.
 • Nevolejte.cz nefunguje.
 • Zverimex krnov.
 • Stipance jako od komara.
 • 12 týden 2019.
 • Infectoscab alternative.
 • Jak se zbavit tuku pod zadkem.
 • Zásaditá strava.
 • Kurz základní přípravy vyškov 2018 termíny.
 • Vysoká škola zemědělská.
 • Odposlouchávání na dálku.
 • Zámek dveří octavia 2.
 • Dovoz aut z itálie.
 • Odstranění polypu tlustého střeva.
 • Lego friends kolotoc.
 • Escape from alcatraz.
 • Bradavičky na bradavkách.
 • Peter's burger pub praha 8 karlín.
 • Hřbitovní svíčky na baterie.
 • Škodlivé látky z kouře unikající do ovzduší.
 • Hrusice pro deti.
 • Dýňový dip.
 • Ekonomizér kotle.