Home

Podstatná jména konkrétní a abstraktní pracovní list

Abstraktní podstatná jména

PRAVIDLA - Podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná

Pracovní list s rozlišováním podstatných jmen od sloves, rodu podstatných jmen, skloňování, vzory, pády. Tabulky slouží k rozlišování rodů, vzorů podstatných jmen. Nejdříve zařadíme rozlišování podstatných jmen od sloves, rody, pády. Následně s každým rodem pracujeme jednotlivě, rozstříháme podstatná jména a přiřazujeme je k vzorům, skloňujeme vybrané. PRACOVNÍ LIST—PODSTATNÁ JMÉNA 1 Určete, zda jde o podstatná jména konkrétní či abstraktní. Nouze, učebnice, učitel, vyučování, krása, hustota. Pracovní list slouží k procvičení a upevnění znalostí o podstatných jménech rodu ženského. Pracovní list na podstatná jména rodu ženského k vytištění

Podstatná jména - konkrétní, abstraktní: 01b: Zobrazena cvičení 1-1 (0 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv 2) Určete, zda jde o podstatná jména konkrétní či abstraktní. Nouze, učebnice, vyučování, krása, hustota, učitel, moudrost, útěk, písknutí, krok. 3) Utvořte dvojice vět (slovní spojení) tak, aby byl zřejmý rozdíl mezi podstatným jménem konkrétním a abstraktním (označte A, K) Zpracujte následující pracovní list Podstatná jména konkrétní a abstraktní - a uložte na teams do naší skupiny do složky - Podstatná jména K+A. V pondělí vám vysvětlím, jak to uděláte. Ve STŘEDU si všechno zopakujeme, vysvětlíme si, že jsou slova, která mohou být abstraktní i konkrétní. Také vám zadám. Pracovní list je určen k procvičování slovesných kategorií, tvoření sloves podle zadané mluvnické kategorie nebo hledání sloves v textu. 19. PODSTATNÁ JMÉNA KONKRÉTNÍ / ABSTRAKTNÍ, POMNOŽNÁ / HROMADNÁ / LÁTKOVÁ, UČIVO PRO 6. ROČNÍK. Pracovní list je určen k procvičení těchto druhů podstatných jmen. 20

Podstatná jména konkrétní a abstraktní

 1. Podstatná jména abstraktní a konkrétní 2. Ano/Ne. Otázky, u nichž máš pouze rozhodnout, zda je tvrzení pravdivé, či nikoliv. Zdánlivě jednoduché, tento typ cvičení však může obsahovat i záludnosti. Spusti
 2. Protože existují podstatná jména s více významy, můžeme se setkat se slovy, které lze použít jak ve významu konkrétním, tak i v abstraktním. Příklad: cesta esta byla celá mokrá. - konkrétní esta domů trvala 2 hodiny. - abstraktní krmení Krmení zvířat je v ZOO zakázáno. - abstraktní
 3. Zpracujte následující pracovní list Podstatná jména konkrétní a abstraktní - a uložte na teams do naší skupiny do složky - Podstatná jména K+A. V pondělí vám vysvětlím, jak to uděláte. Ve ČTVRTEK si všechno zopakujeme, vysvětlíme si, že jsou slova, která mohou být abstraktní i konkrétní. Také vám zadám.
 4. jména a určete u nich mluvnické kategorie, vzor, jestli se jedná o po.jm. abstraktní, konkrétní, pomnožné, hromadné látkové Naše ústa jsou uzpůsobena k tomu, aby přijímala jídlo a vodu, ukrývala zuby, vyplazovala jazyk nebo vyjadřovala náladu úsměvem či šklebem.

Konkrétní a abstraktní podstatná jména. Konkrétní podstatná jména označují názvy osob, zvířat a věcí. Lze si je představit či nahmatat, např. kočka, počítač, děda, lžíce, učitel, pták. Abstraktní podstatná jména označují názvy vlastností, vztahů a dějů. Není možné si je konkrétně představit či. Název materiálu: Podstatná jména Tematická oblast: Český jazyk 1. ročník Anotace: Pracovní list slouží k procvičování podstatných jmen, určování druhů podstatných jmen. Očekávaný výstup: Žáci určují podstatná jména konkrétní a abstraktní a určují mluvnické kategorie

Podstatná jména se (kromě jiných kategorií) dělí na >konkrétní Krmení zvířat je zajímavé. >abstraktní Koupil jsem krmení pro psa. Konkrétní, jsou ta, která představují nějaké hmotné věci, na které si můžeme sáhnout, např. strom, kámen, papír, vlasy.. Český jazyk pro 6. ročník základních škol - Podstatná jména - konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková, obecná, vlastní, mluvnické kategori Podstatná jména (pomnožná, látková, hromadná, konkrétní, abstraktní) - pracovní listy pro začátečníky i k přijímačkám - obsahují zápis o podstatných jménech P, L, H, K, A a cvičení na rozlišení P, L, H a běžná (pro vysvětlení učiva nebo jednoduché opakování). Dalších 20 úkolů je pak.

Podstatná jména - pracovní list - Střední Škol

Opakování: co jsou podstatná jména konkrétní&abstraktní . co jsou podstatná jména hromadná&pomnožná ->pomnožná podstatná jména mají pouze tvar množného čísla, ale označují i 1 osobu nebo věc, ->hromadná podstatná jména mají pouze tvary jednotného čí PRACOVNÍ LIST—PODSTATNÁ JMÉNA 2 Některá podstatná jména mohou vyjadřovat konkrétní i abstraktní význam. Utvořte dvojice vět (slovní spojení) tak, aby byl zřejmý rozdíl mezi významem konkrétním a abstraktním (označte A, K) Podstatná jména konkrétní - názvy osob, zvířat, věcí. Na osoby, zvířata a věci si můžeme sáhnout, jsou konkrétní. Podstatná jména abstraktní - názvy vlastností, činností, vztahů. Na vlastnosti, činnosti nebo vztahy si sáhnout nemůžeme. Jedná se o abstraktní pojmy. CVIČEN Konkrétní Abstraktní názvy osob, zvířat, věcí (lze si na ně sáhnout) názvy vlastností, dějů, vztahů např.: otec, pes, boty např.: láska, nenávist, přátelství Některá podstatná jména mohou být konkrétní i abstraktní: a) Věnoval se psaní románu. (abstraktní podstatné jméno

DUMY.CZ Materiál Pracovní list - podstatná jména

1. Rozděl podstatná jména na konkrétní a abstraktní: Zrak, hlava, odpor, sen, pes, učitel, řeka, hlad, peníze, med, motorka, vztah, pocit Konkrétní abstraktní Podstatná jména konkrétní a abstraktní strana 12-13 1. Upozorníme, že vzor nepatří mezi mluvnické kategorie, slovo samo jej nevyjadřuje: má funkci klasifikační

Žáci určují podstatná jména konkrétní a abstraktní a určují mluvnické kategorie. Klíčová slova: podstatná jména konkrétní, abstraktní, látková. Metodika: Pracovní list slouží k procvičování učiva o podstatných jménech v návaznosti na předcházející výklad PODSTATNÁ JMÉNA Abstraktní začátku Konkrétní chlapec Hromadné zvěř Pomnožné dveře Látkové vodě PŘÍDAVNÁ JMÉNA Měkké dnešního Tvrdé výzkumného Přivlastňovací chlapcovy 2. stupeň detailnější 3. stupeň nejvýznamnějších ZÁJMENA Osobní se Přivlastňovací jeh Podstatná jména konkrétní a abstraktní Konkrétní - můžeme si na ně sáhnout - člověk, tygr, důmAbstraktní - nemůžeme si na ně sáhnout - mládí, krása, létání Rozliš podstatná jména konkrétní/K/ a abstraktní /A/: stůl, židle, láska, monitor, dobro, stáří, sezení, sedadlo, skříň, letadlo, létání

Podstatná jména konkrétní a abstraktní Soubor: VY_32_INOVACE_19C_Ur.odt, 20,7 KB: Datum: 05.03.2013: Autor: Mgr. Iveta Urbanová: Anotace: Žák správně třídí slovní druhy a tvoří spisovné tvary slov. Pracovní list slouží k procvičování určování podstatných jmen konkrétních a abstraktních Učebnice str. 13 - zapsat do sešitu, co jsou podstatná jména abstraktní a konkrétní. 2. Učebnice 13/2 - do sešitu, rozepsat do dvou sloupečků. 3. PS 12/1 dole, 12/2. 4. Učebnice str. 15 - zapsat do sešitu, co jsou podstatná jména pomnožná, hromadná a látková. 5. PS 13/1. Mluvnice 6. B Podstatná jména mohou být konkrétní (to co je hmotné, takže si na to můžete sáhnout: kniha, soused, králík, psi) a abstraktní (nehmotné: létání, hrdost, sláva) Číslo Většina podstatných jmen má buď číslo jednotné nebo číslo množné Podstatná jména konkrétní a abstraktní. konkrétní= názvy osob, zvířat, věcí; abstraktní = názvy vlastností, dějů, vztahů; některá mají obojí význam: koníček = hračka (konkrétní) - Hraje si s koníčkem. koníček = záliba (abstraktní) - Vaření je jeho koníček. Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková.

Pomnožná, hromadná, látková skolaposkole

Podstatná jména jsou názvy osob (Jan, kamarád) zvířat (pták, křeček, Alík) podstatná jména konkrétní věcí (obraz) vlastností (spolehlivost) podstatná jména abstraktní. dějů (vstávání, praní). U podstatných jmen určujeme mluvnické kategorie pádu (1., 2., 7.) čísla (jednotné, množné) životn Podstatná jména, Podstatná jména rodu ženského: pracovní list, Cvičení na podstatná jména, Podstatná jména začínající na písmeno k, Pravopis y i, Abstraktní podstatná jména, Věty obsahující všechny slovní druhy, Pravopisná cvičení pro 7. třídu, Pravopisn Úvod › pracovní list 6.tř. Vypiš podstatné jméno konkrétní, vymysli dvě podstatná jména abstraktní _____ 4. Vysvětli věcný význam slova : podlaha Vypište z textu přídavná jména, určete stupeň a popř. vystupňujte:.

Distanční výuka 2020-2021 - Základní škola Morkovic

Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit PODSTATNÁ JMÉNA Countable and uncountable nouns . 32ÿ,7$7(/1É32'67$71É-0e1$ obvykle podstatná jména abstraktní (love, hate LOiW NRYi (snow , water, air) konkrétní rasa) 9PQRçQpPtVOHMHWRSLMDWHOQp Dogs are perfect pets. The dogs are perfect pets MLUVNICE - zaměřili jsme se na podstatná jména. Naučili jsme se rozlišovat pod. jména konkrétní a abstraktní, napsali jsme na toto téma první malou prověrku. Konkrétní a abstraktní pod. jména písemně zopakujeme ještě jednou ve středu. Učíme se pod. jména pomnožná, hromadná a látková (zápis v sešitě) Rozlišujeme podstatná jména: konkrétní - názvy osob, zvířat, věcí; abstraktní - názvy vlastností, dějů, činností, stavů. Podstatná jména obvykle tvoří jednotné i množné číslo. Výjimku tvoří podstatná jména pomnožná, hromadná a látková. Duálové skloňování a) konkrétní - chlapec, kočka, strom, talíř x abstraktní - láska, běh, b) obecná - rostlina, mouka, kreslení x vlastní - Praha, Čech, Jana. Vlastní jména. Vlastní jména (propria) označují jedinečný jev, jednotlivou osobu, zvíře, věc. Druhy vlastních jmen. jména osobní skutečných nebo smyšlených oso

Test: Podstatná jména hromadná a pomnožná. Vydáno dne 30.09.2011 od Jana Skřivánková. Test je zaměřen na rozeznávání podstatných jmen hromadných a pomnožných Klíčová slova Podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková Druh učebního materiálu Microsoft Word - Pracovní list Metodický pokyn Pracovní list lze vyplňovat v PC, lze ho vytisknout a použít k souhrnnému ověření znalostí žáků. Datum vytvoření 19. 1. 201 Příště KP - podstatná jména (konkrétní X abstraktní, pomnožná X hromadná X konkrétní, vzory a koncovky podstatných jmen) 19.hodina, 5.2.2014 Koncovky podstatných jmen - pracovní list, procvičování tvarů podstatných jmen, přiřazování slov ke vzoru. 18.hodina, 29.1.2014 Podstatná jména

Pracovní list z ČJ č. 4 pro 6. ročník. 1.Urči. slovní druh. podtržených. slov. Raněný voják byl ošetřen. _____ Chlapec se pyšnil svým kolem. _____ Rozhlížel se zvědavě kolem. _____ Šli jsme kolem rybníka. _____ 2.Rozliš. podstatná jména konkrétní a abstraktní ŘÍJEN. Týden 5. 10. - 9. 10. 2020. V mluvnici už umíme bezpečně rozdělit podstatná jména na: konkrétní, abstraktní; pomnožná, hromadná a látková. V pátek jsme si zopakovali pravopis velkých písmen. Žáci dostali přehledy, které si vlepili do sešitu a je potřeba, aby se na ně přes víkend podívali a naučili se je JJK_TIC_1.B_ČJL_6R_PODSTATNÁ JMÉNA Tvůrce DUM: Mgr. Martin Tichý Metodický postup: Tento materiál slouží k procvičení a upevnění znalostí o podstatných jménech. Skládá se ze dvou částí. Prezentace obsahuje zadání a úkoly pro žáky, s nimiž může učitel dále pracovat a rozvíjet je. Druhou částí je pracovní list. Veřejně přístupná databáze výstupů projektů a projektových výstupů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnos Podstatná jména - procvičování učiva . Žáci si v pracovnám listě procvičí učivo o podst. jménech. Třídí podst. jména na osoby, zvířata a věci a sami je i vymýšlí. Naučí se dělení podst. jmen na konkrétní a abstraktní. Učivo je vhodné pro žáky 2. a 3. ročníku. 25. Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, m

Test - podstatná jména konkrétní a abstraktní (11

Podstatná jména, Podstatná jména rodu ženského: pracovní list, Cvičení na podstatná jména, Podstatná jména začínající na písmeno k, Pracovní list - vypravování o prázdninách, Abstraktní podstatná jména, Pravopis y i, Věty obsahující všechny slovní druhy, Pravopisn Pracovní sešit Český jazyk 6 - nová generace 2v1 zohledňuje změny v nové učebnici. Nově obsahuje unikátní kódy na zdarma portál pro žáky, kde mohou procvičovat učivo přímo navázané na jednotlivá témata z tohoto pracovního sešitu. Podstatná jména konkrétní a abstraktní; Podstatná jména pomnožná, hromadná. si podstatná jména látková, hromadná a pomnožná. Dále se podíváme na mluvnické kategorie slovních druhů. Výsledky úkolů buď přepište do sešitu (u testu stačí odpovědi), nebo si pracovní list vytiskněte a vlepte do sešitu. Výsledky mi opět pošlete na mail. A to do 14.5. 2020. Mějte se co nejlépe. Užívejte si. 3. Na kterém řádku jsou obě podstatná jména konkrétní? a)housle, list b)plavání, okno c)konev, týden d)včerejšek, oslovení 4. Na kterém řádku jsou obě podstatná jména abstraktní? a)Číňan, přestupek b)sobota, zámek c)demokracie, moudrost d)zálivka, voda 5. Na kterém řádku jsou obě podstatná jména abstraktní? a.

Podstatná jména :: Čeština v KP

Vlastní jména mohou označovat:. určitou osobu (Jan Neruda); určité zvíře (Alík); určitou věc: horu, řeku, zemi, stát (Říp, Vltava, Evropa, Rusko. Opakování - podst.jm. hromadná, látková, pomnožná / abstraktní a konkrétní Podstatná jména obecná a vlastní - přečti si v uč. na str. 17-19 Napiš do sešitu cv.2, str.18 a na str.19, cv. 4 vyber 10 vět a napiš do sešitu - poslat ke kontrole do 6.11.2020 1/15 Rozlište podstatná jména.Podstatné jméno játra je. pomnožné; hromadné; látkové; nepatří do žádné skupiny; 2/15 Rozlište podstatná jména.Podstatné jméno stavení j

Podstatná jména - Digitální učební materiály RV

Poslech slovíček. Poslech slovíček je jednoduché, ale užitečné cvičení. Zazní správná výslovnost slovíčka (od rodilého mluvčího) a vaším úkolem je vybrat slovo z nabídky Podstatná jména - řešení download Stížnost Komentář Učivo Učebnice Pracovní sešit Další informace Vyu čujíc í Čj (5h) Slovní druhy - podstatná jména Podstatná jména látková, hromadná a pomnožná, konkrétní a abstraktní Sloh - charakteristika Literatura Na straně 8 si přečtěte modrý rámeček a dop ředu do sešitů udělejte stručné výpisky. Je t PODSTATNÁ JMÉNA POMNOŽNÁ, HROMADNÁ, LÁTKOVÁ, KONKRÉTNÍ, ABSTRAKTNÍ - pracovní list 1) Osmism ěrka skrývá 10 podstatných jmen. Najd ěte je a poté rozt řiďte na podstatná jména pomnožná, hromadná a látková. K E P Ž U M A S Ř H Á F T B V O J S K O V N A Š E U P J Y U A X C Y Ř K G N K

Podstatná jména rodu ženského: pracovní list

podstatná jména konkrétní:muž, žena, dítě, pes, stůl, písek, dům, letec. podstatná jména abstraktní:pýcha, láska, chuť, let, stáří, nadšení, pracovitost, sli ROČNÍK. Pracovní list je určen k procvičování slovesných kategorií, tvoření sloves podle zadané mluvnické kategorie nebo hledání sloves v textu. 19. PODSTATNÁ JMÉNA KONKRÉTNÍ / ABSTRAKTNÍ, POMNOŽNÁ / HROMADNÁ / LÁTKOVÁ, UČIVO PRO 6. ROČNÍK. Pracovní list je určen k procvičení těchto druhů podstatných jmen Podstatná jména v obrázcích - urči pád (3 cvičení) Určení pádu podstatných jmen (3 cvičení) Urči pád (6 cvičení) Procvičujeme určování rodu, čísla, pádů. Utvoř správné dvojice s Křemílkem a Vochomůrkou (3 cvičení po 4 dvojicích) - 1. cvičení, 2. cvičení, 3. cvičení. Určujeme rod, číslo, pád (10. Začneme podstatnými jmény - zaměřte se na konkrétní a abstraktní a psaní vlastních jmen Podstatná jména - souhrnný přehled.docx. 3) Vypracujte cvičení: uč. str. 28/cv. 4 (rozdělíte podstatná jména do 3 skupin: konkrétní, abstraktní, konkrétní i abstraktní) 4) Vypracujte cvičení: uč. str. 29/cv. 5, druhy konkrétní a abstraktní podstatná jména podstatná jména Do pátku 21.4. odevzdat vyplněný pracovní list k příslovím. Posunuto do pondělí 24.4. 6.B - ČJ úkoly, literatura, Uncategorized Test - literatura - přísloví, pranostika - šestá třída

Seznam cvičen

2) Pracovní sešit: 13/1, 12/4. 14/4 - přepsat do sešitu, barevně určit konkrétní a abstraktní podstatná jména. 3) Příprava na test 2. 11.: Učebnice 14/5, 15/3, 16/5, pracovní sešit 11/1, 2. Všechna uvedená cvičení budou v testu, v případě, že si nebudete jisti správným řešením, pište na e-mail Pracovní list, který využívá opakování z oblasti stylistiky, především všech slohových postupů. konkrétní podstatná jména a slovesa d) vysvětlovat příčiny a souvislosti popisovaného předmětu. 8. Co není důležité ve výkladu? a) objektivnos

Abstraktní jména jsou podstatná jména, která se vztahují k pojmům, myšlenek a emocí, abstraktní jména jsou podstatná jména, která se nemůžete dotknout, které nejsou vyrobeny z materiálů, ale hrají důležitou roli v životě strana 3/cv. 4, 8 a (podstatná jména konkrétní a abstraktní; pomnožná, hromadná a látková) Literatura (2 hodiny): Česká moderní poezie (přelom 19. a 20. století) - přečti si článek zde a do sešitu literatury udělejte stručné výpisky (základní směry, znaky a autoři) Anotace Pracovní list shrnuje zásady stylistického útvaru úvaha, - od obecného přes konkrétní příklady k obecnému - hodnotící podstatná jména, přídavná jména a příslovce - metafory, citově zabarvené výrazy - objevují se i části výkladové a popisné - spojování otázek, řečnické otázk

 • Blackberry priv bazos.
 • Couple goals obleceni.
 • Facebook image size.
 • Grilované ústřice.
 • Montáž na štiku s rybičkou.
 • Hlídání dětí teplice brigáda.
 • Vlhkost vzduchu 80.
 • Cic.
 • Černí jezdci pán prstenů.
 • Povinnost obce zajistit veřejné osvětlení.
 • Plechovky od energy drinků na prodej.
 • Subaru impreza cenik.
 • Nejpodivnější jídla.
 • Informační systém veřejných zakázek.
 • Úhlová velikost slunce.
 • Assembler deleni.
 • Hovězí stroganoff recept.
 • Etam.
 • Přechodový filtr 58mm.
 • Past na myši domečková recenze.
 • Dell u2518d.
 • Sanfilipův syndrom.
 • Stropní ventilátor bez světla.
 • Exilová literatura.
 • Jablkové koláče.
 • Ovladač na xbox one.
 • Pegasus airlines review.
 • Filmový námět.
 • Messenger podmínky.
 • Swiftkey android 8.
 • Blue lagoon resort kos.
 • Třída reakce na oheň dřevo.
 • Kardashians family.
 • Zelvarium set.
 • Co k muskatum.
 • Teorie aktivovaného komplexu.
 • Jak propojit tablet s tv pres usb.
 • Cigarety heureka.
 • Mcwrap kalorie.
 • Mluvící křeček skladem.
 • Pc hry 1996.