Home

Tvarosloví číslovky

Prezentace je určena pro 3. ročník, zapadá do kapitoly Tvarosloví. Přináší definici a základní učivo na téma číslovky (numeralia). Uvádí druhy číslovek i s příklady, pravidla skloňování (s důrazem na duálové tvary), připomíná pravopisná pravidla s psaním číslovek související U pomnožných podstatných jmen určují jejich počet, a proto jsou brány jako číslovky základní. dvoje housle. 4) Násobné - Kolikrát? Kolikanásobně? Kolikanásobný? Vyjadřují počet opakování, násobnost a srovnání. dvakrát, dvojnásobně, dvakrát tak. 5) Podílné - Po kolika? Vyjadřují podílnost. po jednom, po dvou. TVAROSLOVÍ /= SLOVNÍ DRUHY/ Slova rozdělujeme na: 1. podstatná jména 2. přídavná jména 3. zájmena 4. číslovky 5. slovesa 6. příslovc 17) TVAROSLOVÍ=MORFOLOGIE = zabývá se tvořením tvarů slov, pojednává o slovních druzích, jejich třídění, tvarech slov a jejich mluvnických významech třídění slovmorfologické (tvaroslovné) hledisko slova ohebná skloňují se podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky časují se slovesa slova neohebn

DUMY.CZ Materiál Tvarosloví - číslovky - P

Co jsou číslovky? Číslovky (latinsky numeralia) patří mezi ohebné slovní druhy.Jsou to slova číselného významu a označují počet (dva), pořadí (druhý), druh (dvoje) a násobenost (dvakrát).. Můžeme rozlišit číslovky: určité - vyjadřují přesný počet, lze je nahradit číslicí (jeden list, pět stránek, tisíc hektarů). Okruh týkající se tvarosloví je rozdělen na pět pod okruhů, jsou jimi: Podstatná a přídavná jména, Zájmena (např. správné použití zájmen jenž a svůj), Číslovky a Slovesa, Neohebné slovní druhy (příslovce a příslovečné spřežky; částice a citoslovce) a Zvláštní tvary slov (chybné nebo podobné tvary slov) Tvarosloví Podstatná jména mluvnický význam - vyjadřuje podstatné jméno svým tvarem = pádovou koncovkou, číslem, rodem (životností) slovní význam - je skutečnost, kterou podstatné jméno pojmenovává (= věcný, slovníkový význam) Číslovky Druhy číslove Druhy číslovek - Číslovky: druhy - procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů

Učírna - Druhy číslove

 1. Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit
 2. číslovky: částice: slovesa: citoslovce: Čeština s maňásky. Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie
 3. › Tvarosloví › Číslovky. Číslovky. Druhy číslovek Pravopis číslovek Dotazník. Co máte z češtiny ve škole nejraději? jazykové rozbory (8%) četbu z čítanky (20%) online cvičení (41%) slohové práce (15%) diktáty (9%).

Dumy.cz - sdílejme společně. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci.Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na tém Číslovky (užívání a zápis číslovek) Tvarosloví. Druhy slov 1 (formální tvarosloví) Druhy slov 2 (funkční tvarosloví) Podstatná jména označující párové části lidského těla. Vztažná zájmena. Slovesný rod 1 (rod trpný opisný

Tvarosloví /= Slovní Druhy

on-line procvičování 2 Úvod » Český jazyk 6 » Tvarosloví » Číslovky. Číslovky UčíTelka (2. tř.): Číslovky, příslovce, částice a citoslovce. Když děti učí telka! Naučme se spolu se žáky 2. ročníku další slovní druhy. Kouzelnice Pokustónová nám dnes vysvětlí, jak rozpoznávat číslovky, příslovce, částice a citoslovce SKLADBA - věty a souvětí - větné členy, skladební dvojice. Balíček obsahuje výklady učiva a videa a pracovními listy, ve kterých si dítě učivo dobře procvičí

Tvarosloví: Číslovky - druhy: 01b: Zobrazena cvičení 1-1 (0 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv PROCVIČOVÁNÍ - určování všech deseti slovních druhů . problematika slovních druhů, skloňování. 100,00 Kč do košík Tvarosloví a slovní zásob V následujících cvičeních budete označovat neohebné slovní druhy jen číslicemi, takže pro ty, kteří už pozapomněli, jak ve škole psali malá čísílka nad slova, pro jistotu připomínáme neohebné slovní druhy 2. Číslovky řadové Kolikátý? Který? • označují místo v číselné řadě, pořadí • pravopis: dvacátý první, jedenadvacátý, 21. • za řadovou číslovkou píšeme vždy tečku 3. Číslovky druhové Kolikerý? • označují počet/množství druhů • dvojí, troje, čtverý, paterý 4. Číslovky násobné Kolikanásobný

26.8 TVAROSLOVÍ ČÍSLOVEK Číslovky: - vyjadřují počet, pořadí, skloňují se, ve větě jsou často přívlastkem shodným - určujeme druh, rod, číslo, pád, vzor - číslice - cifra 5, 8 - číslovka - slovní znak - číslovky určit. Tvarosloví 3 - Přidavná jména, zájmena, číslovky Na modrých kartičkách jsou číslovky (určování druhů, tvoření tvarů a pravopis řadových číslovek). Na červených kartičkách jsou problémové otázky, jsou nejobtížnější, určené např. pro výborné a nadané žáky. Ke každé barevné kartičce se zadáním. Skladba a tvarosloví pro 2. stupeň ZŠ. Téma: Číslovky. Metodický list (anotace): Tato prezentace slouží nižším ročníkům k představení učiva o číslovkách, vyšším ročníkům pak ke zopakování a procvičení již známé látky. s. 3 obecná charakteristika číslovek. s. 4 - 7 druhy číslovek. s. 8 shrnutí druhů. Výklad: číslovky jsou slova, která vyjadřují číselný význam neboli kvantovost. Patří mezi ohebné slovní druhy, číslovky nemají vlastní skloňování , opírají se většinou o tvarové soubory podstatných či přídavných jmen, některé číslovky mají duálové skloňování, nepravidelnosti ve skloňování či se neskloňují vůbe Opakování tvarosloví Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učilištěVeselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ 1.5 Doplň skloňování číslovky dva, oba

ČÍslovky a psanÍ mezer (otázky) ČÍslovky a psanÍ mezer - doplňovačka 1. ČÍslovky a psanÍ mezer - doplňovačka 2. mŮj test - ČÍslovky - pravopis - těžší (hlasujte pro) hravĚ s ČasomÍrou - pravopis ČÍselnÝch vÝrazŮ. pravopis zÁjmen, pŘÍdavnÝch jmen a ČÍselnÝch vÝrazŮ Morfologie neboli tvarosloví je lingvistická věda zabývající se ohýbáním (skloňování, časování) a pravidelným odvozováním slov pomocí předpon, přípon a vpon. Je to disciplína lingvistiky, která studuje strukturu slov. Číslovky - šest sešitů, několik per, třetí auto, několikátý závodník, dvoje kalhoty. Číslovky ( Numeralia) 5. Slovesa ( Verba) - časují se. Slova Neohebná - neskloňují se. 6. Příslovce ( Adverbia) 7. Předložky ( Prepozice) 8. Spojky ( Konjunkce) 9. Částice ( Partikule) 10. Citoslovce ( Interjekce ) Poznámka: Uvedený text v závorce je název jednotlivých slovních druhů v latinském jazyce

Staňte se fanouškem Učírny! Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to, co vám není z českého jazyka jasné Číslovky se v zásadě chovají jako přídavná jména (první, druhý), podstatná jména (dvojka, tisíc) či jako příslovce (dvakrát, trojmo).. Ohebné číslovky zařazujeme k jednotlivým vzorům ve shodě s jejich předpokládaným původem či podle tvaru slova (první - vzor jarní, čtvrtý - vzor mladý, sto - vzor město, dvé - vzor mladé, čtvero - vzor město, jednotka. Číslovky. Číslovky tvoří z hlediska tvarosloví různorodou skupinu, v níž se vyskytují tvary skloňované jako podstatná jména, tvary skloňované jako přídavná jména, tvary skloňované jako zájmena a tvary nesklonné. Dohromady však číslovky do jednoho slovního druhu spojuje jejich výrazný význam

Tvarosloví, CJ - Český jazyk - - unium

 1. TVAROSLOVÍ. ČÍSLOVKY. Druhy číslovek. Skloňování číslovek. Úvod Dějepis Literatura Mluvnice Pamatováče
 2. 6. ročník - Tvarosloví Tvarosloví cvičný test Chudák malý hobit se posadil v předsíni, sevřel si hlavu do dlaní a uvažoval, co se to vlastně stalo a co se ještě stane, jestli všichni zůstanou na večeři. Pak zvonek zařinčel ještě hlasitěji než dosud, a on se musel rozběhnout k domovním dveřím
 3. Tvarosloví - přípravy na hodinu ČJ Podstatná a přídavná jména, zájmena, číslovky a slovesa: 3. Podstatná a přídavná jména, zájmena, číslovky a slovesa: 5. Neohebné slovní druhy, větné celky, základní skladební dvojice: 3
 4. TVAROSLOVÍ. Číslovky (procvičení učiva) Co si pamatuješ o číslovkách? 1)Najdi a vypiš číslovky ve větě: I když se oba chlapci již dvakrát poctivě připravovali na zkoušku, dostali zase pětku a ani tentokrát . se jim nepodařilo 28. srpna postoupit do devátého

Ústav pro jazyk český AV ČR není autorem webových stránek www.prav ‌ idla.cz a www.nechy ‌ bujte.cz, a proto neodpovídá za informace o českém pravopisu, tvarosloví aj. uvedené na těchto stránkách Stránka byla naposledy editována 10. 9. 2019 v 20:01. Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora - Zachovejte licenci, případně za dalších podmínek.Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.; Ochrana osobních údajů; O Wikipedi duál = párové části těla (+ číslovky obě, dvě), pozůstatek ze staré češtiny rozdíl v 7.pádě plurálu př.rukama; odchylky: plurália tantum (pomnožná) - pouze tvar množného čísla, ale označují i jednu věc př. prázdniny, dveř Úvod » Český jazyk 6 » Tvarosloví » Číslovky » Skloňování základních číslovek. Skloňování základních číslovek. 23. 9. 2010 Komentáře. Přidat komentář Jméno: Nadpis: Text: Přehled komentářů.

Tvaroslov

Všechny informace o produktu Přehled tvarosloví ČJ - pro žáky ZŠ a studenty SŠ - Bauer Alois, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Přehled tvarosloví ČJ - pro žáky ZŠ a studenty SŠ - Bauer Alois Všechny informace o produktu Kniha Přehled tvarosloví ČJ, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Přehled tvarosloví ČJ Mluvnice - 7. ročník - Tvarosloví - Podstatná jména 11. Skloňování podstatných jmen označujících párové části lidského těla Učebnice: uč. s. 8-9 - prostudovat žluté okno s. 8 Zápis do sešitu 11. Podstatná jména označující párové části lidského těla - 19. října 202 URBANOVÁ, Blažena. Cvičení z ruského tvarosloví : podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky : Cvičení z ruské morfologie (Variant.)

Druhy číslovek - icestina

 1. Tvarosloví - podstatná jména; Skloňování obecných jmen; Skloňování osobních jmen; Skloňování zeměpisných jmen a názvů institucí; Tvarosloví - přídavná jména; Tvarosloví - zájmena; Tvarosloví - číslovky; Tvarosloví - slovesa; Větná stavba; Zkratky, značky, čísla a číslovky; Dopisy a grafická.
 2. Správné odpovědi k zadaným úkolům v termínu od 29. 4. do 6. 5. Mluvnice - pracovní sešit - oddíl Tvarosloví - Slovesa: cv. 10 (píšu opravené tvary): bych (místo bysem), abys (místo aby jsi), bychom (místo bysme), kdybychom (místo kdyby jsme), bychom (místo by jsme), cv. 11: přítomný: Kdyby byl podzim, hrabali bychom listí, děti by pouštěly draka a vy byste.
 3. Funkční tvarosloví - slovní druhy. ČÍSLOVKY: (numeralia) jsou plnovýznamová slova, která vyjadřují počet, množství. Po stránce syntaktické i morfologické se v zásadě chovají jako subst., jako adj., nebo jako příslovce. (1) je možno dělit číslovky na substantivní, adjektivní a adverbiální
 4. Procvičování tvarosloví - zájmena, číslovky. Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely
 5. tvarosloví podst. jména) tvarosloví (příd. jména) přihláška, dotazník, inzerát. tvarosloví (zájmena, číslovky) věta jednoduchá a souvětí.
 6. Tvarosloví, slovní druhy. Maturitní otázka. Tvaroslloví je nauka o tvarech slov, zabývá se tříděním slov na slovní druhy, mluvnickými tvary, významy, kategoriemi. Podstatná jména-jsou to názvy osob, zvířat, věcí, dějů. číslovky slovesa částice citoslovc

Unikátní interaktivní učebnice českého jazyka, které jsou postaveny na využívání aktivních forem učení při osvojování českého jazyka. Interaktivní učebnice ČJ - IV. díl - Tvarosloví vhodná pro reedukaci dyslexie a dysortografie Číslovky distanční výuka ID: 1383177 Language: Czech School subject: Český jazyk Grade/level: 7 Age: 11-12 Main content: Tvarosloví Other contents: pracovní list Add to my workbooks (0) Download file pdf Embed in my website or blog Add to Google Classroom Add to Microsoft Team Tvarosloví 4. ročník. ČJ Poznáváme přídavná jména, zájmena a číslovky. Přídavná jména, zájmena a číslovky 5. ročník. FJ Osobní zájmena v přímém a nepřímém předmětu. Gramatika A2. ČJ Tvary zájmena SE. Přídavná jména, zájmena a číslovky 5. ročník. AJ.

PRAVIDLA - Skloňování číslove

Umíme skloňovat číslovky? Problémy v současném mluveném

VY_12_INOVACE_Tvarosloví II. - slovesa.025: 5. Žák si zopakuje a procvičí učivo o slovesech. Pracovní listy k zopakování a procvičení učiva o slovesech. VY_12_INOVACE_Tvarosloví III. - zájmena, číslovky.026: 5. Žák si zopakuje a procvičí učivo zájmena, číslovky Číslovky jsou ohebný slovní druh, vyjadřují množství, počet nebo pořadí. Číslovky dělíme na základní, řadové, druhové a neurčité. Příklady použití. Přišlo jich pět. Doběhl druhý. Přines mi prosím několik papírů. Původ slova. Od slova číslo, to odvozeno od čísti - v původním významu počítat.

Tvarosloví III. - zájmena, číslovky Anotace Pracovní listy k zopakování a procviení uiva zájme na, íslovky. Autor Mgr. Iva Pad rová Jazyk eský jazyk Oþekávaný výstup Žák si zopakuje a procvií uivo zájmena, íslovky. Třída 5 Tato brožurka obsahuje procvičování učiva 6. ročníku - tvarosloví (přídavná jména, zájmena, číslovky a slovesa) a skladby (základní větné členy, rozvíjející větné členy, věta jednoduchá a souvětí). Také je zde souhrnné opakování Didaktické testy z českého jazyka online řešení Krátké diktáty i / y, Pády podstatných jmen, Nevyjádřený podmět, Nevyjádřený a všeobecný podmět, Souhláskové skupiny - předpona a kořen, Souhláskové skupiny - jedno nebo dvě n, Koncovky přídavných jmen, Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent, Psaní bě/vje, vě/vje, Psaní je/ě, Cvičení na. Morfologie (tvarosloví) Plnovýznamová slova: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce - jsou větnými členy Neplnovýznamová slova: předložky, spojky, částice, citoslovce - zpravidla nebývají větnými členy Dělení slovních druhů z hlediska věcněobsahového

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte Český jazyk. Vzdělávací kurzy a testy k předmětu: Český jazyk. 587 vzdělávacích kurzů. 2966 ověřovacích test

PRAVIDLA - Jak se správně píší ČÍSLOVKY - už v nich nikdy

Tvarosloví - zájmena, číslovky. Pracovní sešit str. 35. Práce s textem - skloňování zájmen, grafické znázornění souvětí. Didaktický test - typové úlohy z přijímacích zkoušek. Literární svět: prezentace lapbooků podle seznamu Procvičujte český pravopis online, na mobilu, odkudkoliv. Tradiční i novátorské úlohy, hry a interaktivní cvičení. Všechna témata českého jazyka: vyjmenovaná slova, velká písmena, čárky, mě/mně, prostudovat a zpracovat kapitolu Tvarosloví - zájmena, číslovky (další týden bud následovat test v Google učebně) literatura. přečíst povídku Ztracený dopis (text je v příloze), zpracovat interpretaci textu a charakterizovat styl Čapkovy povídky, odeslat na email do 24. 5 Český jazyk 5 - učebnice, původní řada (5-50) Jednotlivé kapitoly učebnice se zabývají tématy: český národní jazyk, opakování předchozího ročníku, slovo a jeho stavba, tvarosloví, podstatná jména, přídavná jména, slovesa, zájmena, číslovky, skladba a závěrečné opakování

Video: 2. okruh - Tvarosloví + video Edufix.c

PPT - Tvarosloví – zájmena, číslovky PowerPoint

TVAROSLOVÍ = morfologie, část mluvnice, která se zabývá tvary slov a tříděním slov na slovní druhy - zabývá se také morfologickými kategoriemi (tvary a mluvnickými významy) každé slovo má tvaroslovný základ a koncovku. číslovky částice. slovesa TVAROSLOVÍ Slovní druhy 1) Podstatná jména-skloňujeme, ohebný slovní druh názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů určujeme pád, číslo, rod, vzor pád: 1.-7. číslo: jednotné(také hromadné, látkové, abstraktní) a množné(také pomnožné a duální A. Tvarosloví 1. Slovní druhy Slovní druhy jsou soubory slov vymezené podle hledisek významového, tvaroslovného a 4 Číslovky Časují se 5 Slovesa Neoheb- mají 6 Příslovce né (téměř 7 Předložky vždy) 8 Spojky jen 9 Částice 1 tvar 10 Citoslovce. V kapitole o tvarosloví navazují žáci šestých t říd na u čivo z prvního stupn ě a opakují si druhy číslovek. Rozlišují číslovky ur čité a neur čité, dále je d ělí do čty ř skupin (základní, řadové, druhové a násobné). Úkolem žák ů je nalézt a podtrhnout v jednotlivých slovních spojeních číslovky a ur.

TVAROSLOVÍ IV. Zájmena (pronomina) zastupují názvy osob, zvířat a věcí, naznačují, odkazují na ně Číslovky (numeralia) rozlišujeme číslovky určité (pět) a neurčité (málo) některé jsou sklonné (skloňování jmenné, adjektivní, zájmenné), jiné nesklonné (např. dvakrát II. TVAROSLOVÍ (MORFOLOGIE) Tvarosloví, tedy morfologie, je v ěda o slovních druzích, o jejich tvarech, o fungování tvar ů slov ve v ětě a také o jejich významech. Tvarosloví je jedna ze čty ř základních disciplín jazykov ědy. 1. MORF A MORFÉM Morfologii tvo ří základní jednotka, čímž je morf / morfém TVAROSLOVÍ Byl jednou jeden král a to bylo dál, jak všeckoužpopletlo se. A tak tenjeden král celý den v hradu spal nebo se šťoural v nose. Byl jednou jeden král (J. Brukner) Vyjmenuj všechny slovní druhy a řekni, jak je dělíme. ohebné 1. podstatná jména 2. přídavná jména 3. zájmena 4. číslovky 5. sloves Tvarosloví (morfologie) (Slovní druhy (Kritéria (sémantické - část slova,: Tvarosloví (morfologie) Nástavbové sl. druhy - označují mimojaz. realitu - chovají se jako zákl. sl. druhy - já - zastupuje pod. jm. - číslovky, zájmena. Nesamostatné sl. druhy - vyjadřují syntaktické vztahy a vztahy mluvčího k obsahu. Kniha: Přehled Tvarosloví ČJ - Pro žáky ZŠ a studenty SŠ - Alois Bauer. • Podstatná jména • Přídavná jména • Zájmena • Číslovky • Slovesa • Příslovce • Předložky • Spojky • Citoslovce • Částice • Predikativa (pro (celý popis

PPT - Tvarosloví – číslovky PowerPoint Presentation - IDI have to at minimum get a couple weekends in where I will

číslovky (osm, pátý Obecně slovní druhy představují rozsáhlou kapitolu, která se rovněž nazývá tvarosloví (lat. morfologie), což je jazykovědní disciplína, která se zabývá ohýbáním či skloňováním slov (přídavných jmen, podstatných jmen atp.). Slovní druhy jsou velmi specifické v tom, že k jejich. Dotaz:Narazil jsem na zajímavý problém - zahraniční studenti se mě ptají na skloňování typu čtvery noviny, a nedokážu uspokojivě odpovědět.Pan P. K. Odpověď ASČ:Internetová jazyková příručka, kterou vždy doporučujeme pozornosti tazatelů, protože řeší 95 % běžných jazykových dotazů, zde poskytuje pouze základní poučení o číslovkách tohoto typu, a to ZDE 6. Vyhledej v textu číslovky a urči jejich druh (jednak základní, řadové, druhové a násobné a jednak určité a neurčité). Včely. U úlu žije vždy jen jeden roj. Včely v něm jsou podle funkce trojí. První, nejdůležitější, je matka neboli královna. Ta je pouze jedna a jejím úkolem je klást vajíčka Tvarosloví. Filip Kubeček Filip studuje třetím rokem češtinu na Masarykově univerzitě. Studium ho velmi baví, stejně jako cestování, turistika, četba knih, sledování seriálů nebo hraní deskových her. Číslovky Slovesa Cvičení Neohebné slovní druhy. Příslovce + příslovečné spřežky Předložky a částice.

MORFOLOGIE :: Čeština v KPZ

Druhy číslovek - Procvičování online - Umíme česk

Číslovky jsou jedním ze slovních druhů a jsou hlavním tématem tohoto kurzu. Vysvětlíme si dělení číslovek na základní, druhové, souborové a řadové. Dozvíme se také,jaké je správné skloňování podle podstatných jmen, přídavných jmen a zájmen Zdroj: Pravidla českého pravopisu (Fin Publishing - 2005) Slovník spisovné češtiny (Academia - 2006) Odmaturuj! Z českého jazyka (Didaktis - 2002 2) morfologické hledisko - tvarosloví a) slova ohebná - skloňování (substantiva, adjektiva, zájmena, číslovky), časování (slovesa) b) slova neohebná - příslovce, předložka, spojky, částice, citoslovce. 3) syntaktické = skladebné - syntaktické funkce slova ve vět Slovesa vyjadřují akci. Proto jsou pro naši komunikaci tak důležitá. I jejich tvary se v češtině všelijak mění. tentokrát ale nejde o skloňování Slovesa jsou slova, která vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje. slovesa jsou slova, která vyjadřují děj ptáme se na ně CO DĚLÁ? CO DĚLALI 6. Tvarosloví tvarosloví (morfologie) = nauka o tvoření tvarů slov Slovní zásobu lze třídit do skupin podle tří hledisek: 1) morfologické (tvaroslovné) a) ohebná - mění svůj tvar podle pádu, rodu, času skloňují se ( souhrnný název: jména) - podstatná a přídavná jména, zájmena, číslovky

Šestá třída - Školní brašnička

Seznam cvičen

Tvarosloví v školních pravidlech českého pravopisu. Alois Jedlička, Vladimír Šmilauer [Articles]-(Pokračování) B. Tvarosloví jmen I. Skloňování jmen podstatných. V tvarosloví jmen podstatných jsou některé skupiny jevů, v nichž je v jazyce už delší dobu kolísání. Toto kolísání má své příčiny vývojové _____________________________________________________________________________________________________________________ TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková ČÍSLOVKY OPVK 1.5 - EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišt Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 6. ročník ZŠ / Český jazyk a literatura / Jazyková výchova / Tvarosloví - spisovné tvary ohebných slovních druhů / Slovní druhy l

ČÍSLOVKY - určité (7,9,10) neurčité (několik) a) základní - kolik ? (pět) b) řadové - kolikátý ? (pátý) c) násobné - kolikrát ? (pětkrát) d) druhové - kolikery ? (patery) e) podílné - pokolika ? (po pěti) SLOVNÍ ZÁSOBA A JEJÍ OBOHACOVÁNÍ. slova tvoříme těmito způsoby: a) odvozováním: slova odvozená. tvarosloví podst. jména) tvarosloví (příd. jména) přihláška, dotazník, inzerát; tvarosloví (zájmena, číslovky) věta jednoduchá a souvětí.

26. března - Tvarosloví číslovky a slovesa - učebnice s. 58-65. 27. března - Opakování pravidel interpunkce - cvičení . Výuka od 16. března do 20. března. 17. března - Budeme si povídat o Maryše + začneme českou modernu - bude potřeba Prokop + čítanka v kostce. Čítanka-II.-k-Literatuře-v-kostce-pro-SŠ.pdf (5156704 Tvarosloví 1 - ohebné slovní druhy - test. Tvarosloví 2 - ohebné slovní druhy - test. Tvarosloví 3 - ohebné slovní druhy - test. Tvarosloví 4 - ohebné slovní druhy - test. hodnocení lekce . Větné členy 1 - procvičování. hodnocení lekce Online slovník češtiny, slovník synonym a pravidla pravopisu zdarm Interaktivní učebnice ČJ - IV. díl - tvarosloví s následujícími okruhy: slovní druhy podstatná jména - druhy podstatná jména - mluvnické kategorie přídavná jména zájmena a číslovky slovesa. Výhody interaktivní učebnice: pomůcky pro jednotlivé okruhy lze využívat opakovan V publikaci jsou slova dělena na ohebná a neohebná, slova se třídí do jedenácti základních druhů. • Podstatná jména • Přídavná jména • Zájmena • Číslovky • Slovesa • Příslovce • Předložky • Spojky • Citoslovce • Částice • Predikativa..

TESTOHRANÍ - 2. test ABC do domácích sešitů, tentokrát na téma: ZÁJMENA A ČÍSLOVKY; TESTOHRANÍ - 3. test ABC do domácích sešitů, tentokrát na téma: SLOVESA; TESTOHRANÍ - 4. test ABC do domácích sešitů, tentokrát na téma: TVAROSLOV Rychlost. Vytvořte unikátní pravopisné cvičení během 15 vteřin. A to s libovolnou obtížností a počtem vybraných jevů. Poté jen cvičení uložíte, vytisknete a hned může vaše dítě procvičovat (jak pravopis, tak psaní rukou) Cvičebnice Tvarosloví a syntax je určena k výuce zahraničních studentů, kteří chtějí studovat na vysoké škole obory čeština pro cizince, bohemistika, obecná jazykověda a další filologické obory. ČÍSLOVKY----- 38. 8. SLOVESA----- 43. Číslovky. Podle významu a užití lze číslovky staré ruštiny rozdělit na základní, řadové, druhové a násobné. Často se zapisují pomocí cyrilských písmen opatřených titlem. Základní - tvoří různorodou skupinu z hlediska tvarosloví i skladby; jejich přehled je uveden v tabulce 3 obsah Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 opakovÁnÍ z 5. roČnÍk

tvarosloví zájmena (druhy, skloňování, jenž) 4 říjen RSP- cvičení dovednosti a zapamatování Ze-Krkonoše. Aj - používání zájmen Vyhledá číslovku, umí určit druh. Umí využít přehlednou tabulku. Zopakuje a procvičí skloňování číslovek, pravopis. tvarosloví číslovky (druhy, skloňování) 7. 3 říjen RSP. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ČESKÉHO JAZYKA A TEORIE KOMUNIKACE Řadové číslovky vsoučasné češtině Ordinal Numbers in Contemporary Czech DIPLOMOVÁ PRÁCE Lucie Chlumská lucie.chlumska@gmail.com 2009 Vedoucí práce: Doc. Mgr. Robert ADAM, Ph.D Český jazyk - ČÍSLOVKY A ČÍSLICE 1/ učebnice str. 114/4 - přečíst poučku v modrém rámečku 2/ www.ctedu.cz > 1. stupeň > Tvarosloví > Čísla a číslovky - video 3/ učebnice str. 114/5,6,7 + poučka ve žlutém rámečku. Matematika - SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ ZLOMK

Opakujeme češtinu v 6

Ohebné a neohebné slovní druhy - Moje čeština - Čeština na

Alois Bauer: Přehled tvarosloví ČJ V publikaci jsou slova dělena na ohebná a neohebná, slova se třídí do deseti základních druhů. Parametry produktu Kniha Druh sortimentu Čeština Jazyk Bauer Alois Autor 2008 Rok vydání 1. vydání Pořadí vydání 150 x 220 x 2 mm formá Tvarosloví. Slovní druhy (s mapou)(185 kB) Ohebné slovní druhy(304 kB) Slovní druhy(192 kB) Druhy podstatných jmen(181 kB) Skloňováná vlastních jmen osobních a místních(199 kB) Přídavná jména a jejich skloňování(231 kB) Zájmena a jejich skloňování(194 kB) Číslovky a jejich skloňování(189 kB) Slovesa(190 kB) Skladba. Tvarosloví. Slovní druhy . 1. Podstatná jména (Substantiva) - názvy osob, zvířat a věcí, vlastností, dějů a vztahů (sova, rychlost)- ve větě: zpravidla podmět nebo předmět . 2. Přídavná jména (Adjektiva) Číslovky (Numerália) - slova významu číselného, vyjadřují počet, pořadí apod DefiniceNejmenší jednotka významu, má povahu znaku. Dělí se na lexikální a gramatické (relační). Morfém je abstraktní jednotka, definovaná na základě významu. Ten je ovšem v konkrétních slovech (slovních tvarech) realizován prostřednictvím více různých, drobně odlišných forem. Ty nazýváme morfy.Příklady použitíne-na-uč-i-l-a ne- lexikální morfém. - číslovky - druhy - 4. KONTROLNÍ DIKTÁT. duben: - číslovky - skloňování základních číslovek - opakování přídavných jmen - pravopisná cvičení - souhrnné opakování - tvarosloví - skladba - 4. ZÁVĚREČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE - 6. KONTROLNÍ DIKTÁT.

Číslovky

Kvalitní on-line slovníky, překlady, konverzace, gramatiky, témata a jazykové hry zdarma Český jazyk - tvarosloví • sada 21 plakátů A2 s horní lištou v tubusu (výukové plakáty) Skloňování zájména on a jenž, Číslovky, Skloňování číslovek, Slovesa, Časování sloves podle tříd a vzorů, Předložky, spojky, Příslovce (stupňování), částice, citoslovce (Každý plakát si můžete koupit i. + − Tvarosloví - číslovky. zobrazit Dva, oba zobrazit Tři, čtyři zobrazit Členění čísel, víceslovné číslovkové výrazy (typ 365, 2 582) a desetinná čísla zobrazit Počítaný předmět po číslovkách ; Testy obsahují pouze schválené zkušební otázky, které jsou zveřejněny ve Věstníku dopravy Postaráme se o vaše účetnictví od A do Z. Vlastní účetní a tým poradců k dispozici kdykoliv Bez zbytečného paírování Aplikace pro telefon a table

ALBRA - prodej knih a učebnic pro školy - Český jazyk 6
 • Kalashnikov kotlar.
 • Tanganika rostliny.
 • Praha don giovanni.
 • Kc pns cz.
 • Voucherino.
 • Zásuvka rj45 na omítku.
 • V příloze zasílám německy.
 • Drobní brouci v mouce.
 • Hokejová výstroj komplet bazar.
 • Crvena zemlja vir.
 • Gel na obnažené zubní krčky.
 • Maso pro psy nýřany.
 • Chicken tikka masala all recipes.
 • Dámské triko s dlouhým rukávem nike.
 • Dvtv prchal.
 • Městský úřad štramberk.
 • Jak vycistit plisen.
 • Chrysler 300c 5.7 tuning.
 • Eduard petiška bajky.
 • Nebezpečí pro ženy v egyptě.
 • Podací pošta 13000.
 • James mcavoy brendan mcavoy.
 • Ibm pc s procesory pentium.
 • Odměňování zaměstnanců kniha.
 • Sušička prádla candy cs4 h7a1de s slim.
 • Německé fotbalové kluby.
 • Plt krev.
 • Elastický satén.
 • Zamiloval jsem se do zadané.
 • Vánoční kaktus prodej.
 • Aktivace hnědého tuku.
 • Přístřešek na pláž.
 • Instastories font.
 • Muzeum motocyklů čz.
 • Fuschlsee jezero.
 • Řezná rychlost slinutých karbidů.
 • Flegr toxoplasma.
 • Jedlý papír minecraft.
 • Helma na ledni brusle pro děti.
 • Bramborové knedlíky ve folii.
 • Svobodne forum michalakova.