Home

Povinnost obce zajistit veřejné osvětlení

Zda tedy veřejné osvětlení náleží kraji, obci nebo třetí osobě, záleží na konkrétních okolnostech (vlastnických vztazích) každé jednotlivé obce. Povinnost osvětlovat pozemní komunikace vs. péče o veřejné osvětlení Před rokem 1990 příslušelo veřejné osvětlení do kompetence Ministerstva vnitra. Dnes se k této problematice žádné ministerstvo nehlásí a jeho zřizování a provozování je dobrovolnou aktivitou obcí. Český Zákon o obcích povinnost zajistit veřejné osvětlení explicitně neobsahuje Zákon tedy výslovně nestanoví povinnost obce, aby na svém území zřídila veřejné osvětlení..Zřízení veřejného osvětlení je potom vhodným prostředkem jak omezit deliktní jednání některých osob a částečně tak zajistit ochranu veřejného pořádku n Veřejné osvětlení je záležitostí vlastníka memovitostí, v tomto případě asi obce, která si to musí zařídit. To že distributor např. dovolí po jeho sloupech rozvést i VO je jeho dobrá vůle, která může časem i vymizet

Veřejné osvětlení je přirozená a povinná součást každého města či obce. Poskytuje pocit bezpečí, funguje jako prevence kriminality, usnadňuje pohyb ve městě, a která Veřejné osvětlení zajišťuje osvětlení venkovních prostorů, veřejných prostranství, o dynamické řídící prvky a senzory může zajistit. POVINNOST OSVĚTLOVAT POZEMNÍ KOMUNIKACE vs. PÉČE O VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Skutečnost, že veřejné osvětlení není příslušenstvím dálnice/silnice v zastavěném území obce, resp. že může patřit jinému subjektu než vlastníkovi těchto komunikací, má zásadní význam pro přičitatelnost povinnosti péče o pozemní. Povinnost obce udržovat veřejná prostranství není v zákoně výslovně stanovena. Tuto povinnost lze však částečně dovodit ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (ustanovení § 35), který stanoví, že obec má v samostatné působnosti pečovat o záležitosti zájmu svých občanů a obce Tato povinnost pro obce coby vlastníka veřejného osvětlení vyplývá z práva jak veřejného [19], tak soukromého [20]. Dodržování technických norem tak může obci jako žalované usnadnit procesní pozici v případném soudním řízení, v jehož rámci by jí bylo vytýkáno pochybení mající příčinu ve veřejném.

Veřejné osvětlení a obec pod lupou zákona - Časopis Světlo

Povinnost podle věty první mají, není-li dále stanoveno jinak, i vlastník vodovodu pro veřejnou potřebu, jestliže dodávku pitné vody nelze zajistit jinak, nebude ohroženo veřejné zdraví, nápravná opatření jsou dostačující k odstranění závady do 30 dnů a nedodržení hygienického limitu jakéhokoli ukazatele s. Spokojené obce. Naše veřejné osvětlení Luxprim zajišťuje bezpečí na komunikacích v městech a obcích po celé České republice. Připojte se k desítkám obcí, které již modernizovaly systém veřejného osvětlení obnovovat, rekonstruovat veřejné osvětlení v zastavěném a průjezdním území obce. Plyne-li z textu § 25 vyhl. 104/97 Sb. povinnost zřídit veřejné osvětlení v za-stavěném území obce, a to na normou stanovené technické úrovni, pak z povahy věci (VO) nese tíži této povinnosti vlastník komunikace. Problémy nejsou u.

Povinnost musí obce plnit od 1. dubna 2019. Další novinkou pro obce je povinnost zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Důvodem je, že v současné době pouze zhruba 10 % obcí zajišťuje třídění těchto odpadů a oleje a tuky tak v rozporu se zákonem končí často v kanalizaci 7.1.2 / Postavení obce v právních vztazích hospodaření 125 7.1.3 / Dispozice s obecním bytovým fondem, pronájem obecních bytů 129 7.1.4 / Souhlas obce se záměrem na jejím území 133 7.2 / Přenesená působnost obcí (státní správa) 135 7.2.1 / Ochrana pokojného stavu 135 7.2.2 / Pozemní komunikace - veřejné cesty 13 Ministerstvo vnitra zavádí do české veřejné správy eGovernment, včetně Informačního systému datových schránek. Informace pro obce - zajištění fungování úřadů a omezení úředních hodin v souvislosti s výskytem koronaviru - aktualizace k 22. říjnu 2020 - Ministerstvo vnitra České republik Naše úsporné LED osvětlení má v České i Slovenské republice téměř 400 měst a obcí. Máme nejširší nabídku vlastnoručně vyrobených svítidel, mezi které patří především: osvětlení komunikací vyšších i nižších tříd, chodníků, parkovišť, náměstí, parků, cyklostezek

Biodynamické veřejné osvětlení V noci, zhruba po dobu nočního klidu a 1,5 hodiny před ní pak především zajistit, aby se v noci svítilo jen tolik, kolik je potřeba a bez modré složky. 1 a ČSN EN 12464-2 a je třeba řešit jej rovněž s přihlédnutím k investičním možnostem obce, požadavkům obce, přírodnímu. Povinnost zajistit ochranu dýchacích cest má každý účastník zasedání sám. Není povinností obce tuto ochranu zajistit sama (může tak ovšem učinit např. poskytnutím ochranných prostředků)

Veřejné osvětlení - Wikipedi

 1. Energetický audit je nutné zpracovat pro budovy nebo energetická hospodářství (například veřejné osvětlení), jejichž celková průměrná roční spotřeba energie je za poslední dva roky vyšší než spotřeba, uvedená v prováděcí vyhlášce (dnes Vyhl. č. 480/2012 Sb. určuje hranici 700 GJ, tj. 194 MWh za rok) a dále u budov, kde po větší změně dokončené budovy.
 2. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, byl od 1. 4. 2011 zaveden nový systém přenesené daňové povinnosti v tuzemsku. Je tak nově nastaven režim, v němž je DPH přiznávána a odváděna nikoliv poskytovatelem plnění, ale jeho příjemcem. S účinností od 1. 1. 2012 je tento systém.
 3. Jen za veřejné osvětlení se přitom ročně utratí zhruba 2 miliardy korun z obecních rozpočtů. přípustné v intravilánu obce použít svítidla vyzařující maximálně 1% svě- obtížné zajistit odpovídající osvětlenost a přitom nesvítit do oken. Mnohdy je
 4. Veřejné osvětlení je často vnímáno též jako nechtěné dítě, které ukrajuje nemalé finanční prostředky z obecního rozpočtu. Je tomu tak, ale pravda je současně také v tom, že v provozu veřejného osvětlení jsou skryty rezervy, které mohou znamenat provozní úspory v rozsahu 30 až 70 % současného stavu
 5. Vyrábíme a na přání upravujeme naše vlastní LED veřejné osvětlení COBRA. Základem je vlastní design těla svítidla a značkové komponenty od výrobců jako SAMSUNG, OSRAM, Philips. Naše LED veřejné osvětlení vyniká především příznivou cenou, velmi kvalitním zpracováním a také krátkým termínem dodání
 6. isterstvy zdravotnictví a kultury. Musí mít především dostatečné množství ochranných prostředků, dezinfekce, označit dostupné prostory a zajistit nezbytné odstupy návštěvníků

Realizace projektu Modernizace infrastruktury silničního a pouličního osvětlení v okrese Klajpéda má zajistit vysoce kvalitní veřejné osvětlení pro 85% občanů. V příštích dvou letech se plánuje obnova a modernizace osvětlení v 11 obcích okresu, veřejná zakázka na projektové práce má být vyhlášena v lednu 2021 Oficiální stránky Obce Stráž nad Nisou. Povinnost zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (průkaz Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2018. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže informoval o povinnosti poskytnout informace o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2017. Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm

Aby zeleň plnila svoji funkci, je nezbytné o ni pečovat, zajistit... Veřejné osvětlení, světelná signalizace - údržba Veřejné osvětlení plní více funkcí, z nichž každá má svá specifika: zajištění bezpečnosti dopravy, osob a majetku - osvětlení pozemních komunikací zkrášlení mest a obcí, osvětlení. Pojem světelné znečištění (anglicky light pollution) nemá striktní definici. Obecně je jím chápáno souhrnné označení všech negativních jevů, které s sebou přináší umělé venkovní osvětlení. Alternativním pojmem, se kterým se můžete setkat, je rušivé světlo (obtrusive light) Povinností obce je zajistit provozování pohřebiště jako služby ve veřejném zájmu ve svém správním obvodu. Není-li sama obec schopna tuto službu zajistit (v obci není veřejné pohřebiště), je povinností obce zajistit provozování veřejného pohřebiště v jiné obci v okolí na základě dohody s provozovatelem pohřebiště Stožáry veřejného osvětlení do každého města i obce. Nově, snadno a rychle? Obce a města mají díky firmě V. Radoň a spol. Strojírna Velim v.o.s., možnost zajistit nové stožáry veřejného osvětlení a to pomocí jediné firmy, která je schopna zajistit jak dodávku celého stožáru včetně osvětlení, tak také její montáž či jiné opravy a úpravy Odvolání se na ustanovení § 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách), kde se hovoří o povinnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností zajistit člověku, kterému není poskytovaná sociální služba, její poskytnutí.

Veřejné pohřebiště se zřizuje na základě návrhu obce nebo registrované církve nebo náboženské společnosti na pozemku v jejich vlastnictví. K zřízení veřejného pohřebiště je třeba územního rozhodnutí a také následného stavebního povolení, pokud je podle zvláštního právního předpisu vyžadováno Nouzové osvětlení je jedním z velmi významných druhů požárně bezpečnostních zařízení podmiňujících požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení. I když se ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění vyhlášky č.. Odpověď poradny. Pojem veřejné prostranství definuje zákon č. 128/2000 Sb. o obcích v § 34. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru

Tedy i obce tzv. I. typu. Přestože v případě souhlasu se stanovením dopravního značení podle § 77 zákona o provozu na pozemních komunikacích je dána příslušnost obecního úřadu tzv. obce III. typu (obce s rozšířenou působností) a takovýto typ obcí je i speciálním stavebním úřadem v případě veřejně. Pozemní komunikace: Povinnost zajistit schůdnost chodníku, Veřejné osvětlení, Železniční přejezd, Účelová komunikace, Autobusová dráha [Zdroj Wikipedia] on Amazon.com.au. *FREE* shipping on eligible orders. Pozemní komunikace: Povinnost zajistit schůdnost chodníku, Veřejné osvětlení, Železniční přejezd, Účelová komunikace, Autobusová dráh Obce tak budou mnoho let splácet bance veřejné osvětlení, ale jeho provoz, údržbu a servis si v rozporu s původní smlouvou budou muset zajistit sami. V budově na okraji Hodonína, kde Energie pod kontrolou stále oficiálně sídlí, nelze nikoho zastihnout Povinnost zpracovat průkaz rovněž platí pro státní správu, která má jít příkladem; proto vlastník budovy, která je využívaná orgánem veřejné moci, a to u budov, jejichž energeticky vztažná plocha je: větší než 500 m2, musí nechat zpracovat průkaz nejpozději do 30. června 2013 Compre online Pozemní komunikace: Povinnost zajistit schůdnost chodníku, Veřejné osvětlení, Železniční přejezd, Účelová komunikace, Autobusová dráha, de Zdroj: Wikipedia na Amazon. Frete GRÁTIS em milhares de produtos com o Amazon Prime. Encontre diversos livros em Inglês e Outras Línguas com ótimos preços

Kdo je povinnen zřídit veřejné osvětlení u objektu

Oficiální stránky Obce Vlčnov Povinnost zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (průkaz) - Oficiální stránka obce Vlčnov +420 572 675 11 Pokud vzniká povinnost zajistit zpracování průkazu dle výše uvedených termínů a povinností, je pro zpracování průkazu nutno oslovit tzv. energetického specialistu, kterému je vydáno oprávnění ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu; pouze tento energetický specialista je oprávněn zpracovat průkaz

Veřejné osvětlení a obec pod lupou zákona Institut pro

Oficiální stránky Obce Litobratřice Povinnost zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (průkaz) - Oficiální stránky obce Ovčáry Obec Ovčár Oficiální stránky Obce Dolní Loučky Povinnost zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (průkaz) - Oficiální stránka obce Dolní Loučky +42054944012 Oficiální stránky Obce Svatoslav Jak si zařídit - Povinnost zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (průkaz) - Oficiální stránky obce Svatoslav Rovnou na obsa Vyživovací povinnost upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) v ustanovení § 910 a násl. Vyživovací povinnost je omezena na příbuzné v řadě přímé (mezi předky a potomky) a nezáleží na tom, jaký je stupeň příbuzenství ani jaká je jeho právní povaha Orgány veřejné správy jsou povinny si zajistit atestaci dlouhodobého řízení informačních systémů podle § 5a odst. 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti bodu 40 článku I tohoto zákona, a to do 3 let.

Kdo je povinen udržovat veřejná prostranství? Frank Bol

Tyto sporty je především na jaře a na podzim bez umělého osvětlení těžké propagovat a zajistit u nich sledovanost diváků. Brzké setmění v době, kdy jsou lidé ještě ve škole nebo v práci neumožní bez kvalitního umělého osvětlení, aby se dobře hrálo a na zápasech bylo přítomno dostatek diváků. 30, 35, 40 i. II. Povinnost péče o údržbu nástupiště veřejné autobusové zastávky svědčí obci; nedodržení této povinnosti, jež způsobilo škodu, je porušením obecné prevenční povinnosti ve smyslu ust. § 415 občanského zákoníku, a zakládá tak odpovědnost obce podle ust. § 420 občanského zákoníku Oficiální stránky Obce Nepoměřice Povinnost zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (průkaz) - Oficiální stránky obce Nepoměřice +420 725 021 55 Olomouc: Veřejné osvětlení zlepší cyklostezku u Mlýnského potoka 04.11.2019 17:57 Dvaatřicet lamp veřejného osvětlení zvýší komfort i míru bezpečí cyklostezky, která vede podél Mlýnského potoka mezi ulicemi Jarmily Glazarové a U sportovní haly Městská policie je orgánem města / obce, proto je Vaše oznámení na městskou policii města považováno jako oznámení nálezu obci, které následně vzniká povinnost se o nalezené zvíře postarat. Obec by proto měla mít nastavené postupy jak zajistit odchyt nalezeného toulavého psa

Normy ve veřejném osvětlení z pohledu práva - Časopis

 1. Oficiální stránky Obce Březová Povinnost zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (průkaz) - Oficiální stránka obce Březová telefo
 2. Ust. § 8 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších přepisů, stanoví povinnost zajistit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností převzetí vyhotovených občanských průkazů občanům, kteří se ze závažných důvodů nemohou dostavit osobně na úřad, a to zejména z důvodu výkonu.
 3. Úředníkem je zaměstnanec obce či kraje, který je zařazen do úřadu, tedy do příslušného odboru či oddělení obecního či krajského úřadu. Úředník na rozdíl od ostatních zaměstnanců vykonává správní činnosti. Úředníkem je nejenom každý zaměstnanec, pro jehož práci je nezbytná zkouška zvláštní odborné.

258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdrav

Dotace na veřejné osvětlení - pasport veřejného osvětlení (Novinky o pasportech) Dotace na pořízení nového LED veřejného osvětlení pro obce a města nebo na rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení. Nedílnou součástí žádosti o dotaci je aktuální pasport veřejného osvětlení O vypracování Koncepce veřejného osvětlení hl. m. Prahy rozhodla městská rada v červnu loňského roku a na podzim magistrátní odbor hospodaření s majetkem zahájil jeho přípravu. Jde o koncepční materiál pro plánování, projektování a realizace oprav, údržby, obnovy a modernizace veřejného osvětlení na území hlavního města Pokud tedy kupříkladu obec v rozporu s § 25 vyhlášky č. 104/1997 Sb. vypíná během noci veřejné osvětlení na silnicích v zastavěném území obce, může jí být příslušným státním orgánem vyměřena pořádková pokuta až do výše 100 000 Kč, a to opakovaně

Po více než 11 letech působení v oblasti veřejného osvětlení nalezneme veřejná osvětlení ve správě ČEZ ve více než 180 městech a obcích ČR. V loňském roce se počet světelných bodů rozrostl na 18 723. Skupina ČEZ se tak stala jedním z největších poskytovatelů těchto služeb v ČR. Jen v posledních pěti letech investovala do rozvoje a modernizace veřejných. Zajištění fungování obecního úřadu v době nouzového stavu. Vláda České republiky usnesením vlády ze dne 8. 10. 2020, č. 994, publikovaným pod č. 398/2020 Sb. v rámci krizových opatření uložila všem orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby ve všech svých pracovištích zahájily omezený provoz, mj. aby omezily osobní kontakt zaměstnanců s adresáty. ochranná (bezpe¿nostní) - povinnost zajistit a organizovat vnitFní a vnëjší bezpe¿nost a poFádek státu, obce jako tzv. stFediskové obce, tedy obce, jejichž místní národní výbor mél tzv. rozšffenou pûsobnost, a to i pro blízké obce, které stFediskovými obcemi nebyly

Video: Veřejné osvětlení - osvětlení komunikací, měst a obcí

Nové povinnosti pro obce - celoroční sběr BRKO a jedlých

Zajistit schůdnost přilehlého chodníku, zejména ve vztahu ke sněhu a náledí, je v části Evropy tradiční pracovní povinnost vlastníků nemovitostí vztahující se k veřejnému majetku. Oprávněnost, rozsah a od roku 1997 i nejednoznačnost stanovení této povinnosti byl v Česku předmětem sporů a různých výkladů, přímé stanovení této povinnosti bylo v České. V souvislosti s novou výstavbou v obci dochází k situacím, kdy investor vybuduje také doprovodnou infrastrukturu (komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, kanalizační či vodovodní řad), následně chce danou infrastrukturu převést na obec Tato povinnost je však od 1. ledna 2013 přesněji specifikována. Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen zajistit zpracování průkazu: při výstavbě nové budovy nebo při větší změně dokončené budovy; pro budovu užívanou orgánem veřejné moc

padních vod, veřejné osvětlení, rozvody tepla, vedení rozhlasu, kabelová televize Jak obce vlastně nabyly tak rozsáhlý majetek? Od-pověď je jednoduchá: Obce vždy majetek vlastnily. Změna politické situace po únoru 1948 však vedla k rozsáhlým majetkovým změnám ve všech oblastech, obce nevyjímaje Předmětem dotace je zpracování místní energetické koncepce. Povinnost zpracovat ÚEK pro kraje a hlavní město Prahu vychází ze zákona č. 103/2015 Sb., resp. zákona č. 406/2000 Sb. Místní energetická koncepce však může být přínosem také pro další města, obce Obavy samospráv z dopadů daňového balíčku: Projde-li poslanci schválené znění, obce i kraje budou muset omezit poskytované veřejné služby. Představitelé obcí a krajů dnes v Poslanecké sněmovně kritizovali podobu daňového balíčku schválenou poslanci ANO, ODS, SPD a KSČM

Informace pro obce - zajištění fungování úřadů a omezení

 1. Povinnost instalace měřičů tepla dle zákona 318/2012 Sb. Dle zákona 318/2012 Sb. vzniká nově povinnost instalace měřičů tepla pro všechna SVJ a BD. Měřiče tepla nebo indikátory topných nákladů musí být instalovány nejpozději do 31.12.2014
 2. Veřejné osvětlení je jednou ze základních služeb obyvatelstvu. Bez veřejného osvětlení si dnes občané neumí představit život ve městě či obci , o čemž jsme se přesvědčili v Libereckém kraji, kde jsme na hodinu vypnuli cca 70 000 světelných míst
 3. Připomínáme povinnost nosit roušky ve VŠECH ZASTAVĚNÝCH I NEZASTAVĚNÝCH ČÁSTECH OBCE, VŠECH VNITŘNÍCH SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH A VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

Veřejné LED osvětlení / pouliční osvětlení měst a obcí

Obce a města Ekosvětlo

Portál obce slouží jak veřejné správě, tak jej mohou využít i občané. Prakticky ihned se tak uživatel dozví o dané závadě a může zajistit její vyřešení. Typickým příkladem je nesvítící lampa veřejného osvětlení, poškozený obecní mobiliář, závada na místní komunikaci či poškozená veřejná zeleň. Povinnost zpětného odběru. Určití podnikatelé mají dle zákona o odpadech povinnost zajistit zpětný odběr, kterým se rozumí odebrání použitých výrobků od konečných uživatelů za účelem jejich dalšího využití či odstranění VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ. Pro města a obce provádíme výstavbu a rekonstrukce veřejného osvětlení, pro průmysl potom údržbu a servis rozvodných zařízení. Realizace staveb jsme schopni zajistit na základě námi vypracovaných a projednaných projektových dokumentací. EMONTAS s.r.o K první otázce lze konstatovat, že jestliže dojde ke změně podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán, orgány obce jsou povinny pořídit jeho změnu. 1 Stavební zákon neupravuje konkrétní lhůtu k provedení změn, pouze konstatuje povinnost zajistit soulad bez zbytečného odkladu (viz ustanovení § 54 odst.

Informace pro obce - konání zasedání zastupitelstev obcí

Hospodaření s energiemi - výzva a povinnost pro obce - DV

Přenesená daňová povinnost Moderní Obe

 • Do které popelnice patří polystyren.
 • Spona na drdol perfect bun.
 • Hound transformers.
 • Čínský horoskop 2017 had.
 • Iris mittenaere.
 • Clarinase a ibalgin.
 • Fourierova transformace skripta.
 • Svet tarot.
 • Guyanské kosmické centrum.
 • Assembler deleni.
 • Výroba ozonu.
 • 4tet rumburk.
 • Výroba nákupních košíků.
 • Mousesports sestava.
 • Mšmt vyhláška.
 • Václav klaus jazyky.
 • Online budik.
 • Sjezd svědků jehovových 2018.
 • Fluoróza léčba.
 • Oříznout fotku online.
 • Sterling pound.
 • Dárkový poukaz new yorker.
 • Koule z provázku herkules.
 • Šaty 30. léta.
 • Zvedá se vítr 2013 download.
 • Tereza černochová zlomena noha.
 • Sušené maso v mikrovlnce.
 • Ticketportal přerov.
 • Bones feat onerepublic.
 • Notebook do 12 palců.
 • Předávkování vigantolem.
 • Lego auto na dálkové ovládání.
 • Elektricke rolety den a noc.
 • Terasy hradec králové.
 • Zahrada smyslů rudka.
 • Jak se zbavit dolicku na stehnech.
 • Škrabka na zubní kámen oboustranná.
 • Marshmello.
 • Abos.
 • Jazz rock radio live.
 • Justin cooper.