Home

Axiomatický význam

Co znamená přídavné jméno axiomatický? Význam slova axiomatický (z řečtiny) ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, nemčiny, francouzštiny, italštiny, ruštiny a polštiny Význam: hodnotový . Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Některá související slova školská poradenská psychologie. Knihy Axiologický výskum slovanských jazykov-- autor: Sedakova Irina A., Žeňuch Peter, Kitanova Marij

axiomatický - význam cizího slova, najdete v našem slovníku cizích slov Slovenčina: ·založený na axiómach··axiomatick Axiom (z řec. axióma, to co se uznává) je tvrzení, které se předem pokládá za platné, a tudíž se nedokazuje.Podobný význam má slovo postulá

Axiomatická teorie množin je označení pro teorii, která formalizuje vlastnosti množin takovým způsobem, aby bylo možné pomocí množin zkonstruovat všechny matematické objekty, takže dokazatelná tvrzení této teorie budu přesně odpovídat všem platným matematickým výsledkům ze všech oblastí matematiky (algebra, diferenciální rovnice, geometrie, teorie. axiomatický axiomatický axiomatická axiomatické axiomatičtí axiomatické axiomatické axiomatická genitiv axiomatického axiomatického axiomatické axiomatického axiomatických axiomatických axiomatických význam . nesporn. A.f. je axiomatický, Zatímco intonace může mít význam, a proto patří do gramatiky, distinktivní tóny (jako v čínštině) význam pouze rozlišují, ale samy o sobě ho nemají, a tudíž náleží do fonologie (viz ↗para-fonotaktika). To znamená, že fonologické systémy mohou obsahovat para-fonotaktické subsystémy a.

Axiomatický Slovník cizích slo

 1. Výkladový slovník (význam cizích slov) Pro výraz axiomatický bylo nalezeno významů: 1 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 0)
 2. axiomatický. Výraz (slovo) axiomatický a má tento význam: vybudovaný odvozováním z axiomů, na axiomech Další slova začinající na písmeno A. Slova s podobným názvem: axiologie, axio
 3. axiomatický Axiom (z řec. axióma, to co se uznává) je tvrzení, které se předem pokládá za platné, a tudíž se nedokazuje. Podobný význam má slovo postulát
 4. axiomatický systém, axiomatický slovník, axiomatický abz, axiomatický charakter, axiomatický model reálných čísel, axiomatický význam
 5. překlad axiomatický ve slovníku češtino-angličtina. cs Pokládám za axiomatické, že euro má pro Evropu a vlastně pro světovou ekonomiku zásadní význam. ProjectSyndicate. en I consider it axiomatic that the euro is vital to Europe and, indeed, to the world economy
 6. Rychlý překlad slova axiomatic do češtiny, výslovnost, tvary a příklady užití. Anglicko-český slovník zdarma
 7. Definice slova axiomatický ve slovníku cizích slov na Online-Slovník.c

axiologický - ABZ.cz: slovník cizích slo

axiomatický - význam slova Slovník cizích slo

Axiomatický systém určuje význam dané spojky, takže ve dvou různých systémech má stejně vypadající spojka různý význam. sémantická definice vyplývání požadavek extenzionálního vymezení - týká se hlavně spojek - množina spojek je adekvátní, pokud je schopna zachytit všechny možné pravdivostní fc Axiomatický systém je množina výrokov, ktorá je potrebná na vybudovanie určitej matematickej disciplíny alebo matematickej oblasti v nejakej vede.Všetky ďalšie výroky sa majú len dedukovať pomocou pravidiel logiky.. Na axiomatický systém sa kladú tieto požiadavky: Bezospornosť - nemožno z neho odvodiť dve protikladné tvrdenia. V opačnom prípade by axiomatický systém. Axiomatický systém tedy má dvě třídy předpokladů: zaprvé základní termíny a axiómy, zadruhé pravidla, která udávají, jak se má operovat se základními termíny a s axiómy. Jsou-li stanoveny tyto předpoklady, dá se systém rozvinout výlučně aplikací těchto pravidel, aniž se bere v úvahu význam termínů a teorémů provinciální, muzeální, triumfální, mohou mít význam obojí, a teprve v kontextu se jeden z nich uplatní (čistě vztahová jsou např. adjektiva ve spojeních provinciální zřízení, muzeální sbírky, triumfální oblouk; jakostního významu nabývají ve spojeních jako provinciální úroveň, muzeální pojetí, triumfální.

Filosofové si uvědomili, jak zásadní význam pro pochopení lidského myšlení a lidského světa hraje pochopení lidského jazyka. Pochopili, že mnohé tradiční filosofické problémy mohou být uspokojivě vysvětleny jako prostě důsledky nerozumného užívání jazyka nebo nepřiměřenosti jazyka tomu, co má vyjadřovat definice - (z lat. definitio = vymezení, určení, výměr) - jeden ze zákl. způsobů objasňování či zavádění pojmů (názvů předmětů, reálných a abstraktních objektů, vlastností, vztahů atd.). Správná d. musí vyhovovat určitým přesně formulovaným logickým požadavkům (týká se to hlavně d. v oblasti vědy). V jazyce vědy je d. vlastně určitým typem.

Stránka byla naposledy editována 14. 12. 2014 v 17:43. Stránka byla zobrazena 92 758krát. Obsah je dostupný pod Creative Commons Attribution Share Alike.; Ochrana osobních údaj Význam výrazu se pak rodí ve způsobu, jakým je používán. Pravidla jsou dána odlišností her. Wittgenstein dospívá k závěru, že logika je obrazem jazyka. Je prostředkem, který má v nepřehledném jazyce zjednat řád. Rudolf Carnap. Rudolf Carnap patří mezi významné představitele filosofie ve dvacátém století axiomatický charakter. Nelze je dokázat, avšak nebyl dosud nalezen žádný jev, který by jim odporoval. Entalpie má pro izobarické děje stejný význam jako vnitřní energie pro děje izochorické. Význam zavedení entalpie vynikne, uvědomíme-li si,. Základy matematiky a filozofie. Ve snaze objasnit a zpřesnit základní kameny matematiky byly na konci 19. století položeny základy disciplínám teorie množin a matematické logiky, jež bývají souhrnně označovány jako základy matematiky.Na pomezí základů matematiky a abstraktní algebry leží teorie kategorií.. Matematická logika poskytuje pevný axiomatický rámec celé.

Hilbertův axiomatický systém pro dvojrozměrnou geometrii, základní pojmy v systému, dělení axiomů do skupin podle zavádění základních pojmů. v eukleidovské geometrii a jejich význam pro Lobačevského geometrii. Modely geometrie, jejich význam, ukázky např. aritmetický, Beltramiho-Kleinův. 10. Konstrukční geometri Shodnost úseček jako axiomatický pojem. Intuitivní zavádění shodnosti úseček na škole prvního stupně. exis-tence neutrálního a inverzních prvků) a jejich význam ve výuce matematiky. B. Topologické pojmy: hranice útvaru, uzavřený útvar, otevřený útvar, nepřekrývající se útvary, souvislý útvar. C. Organizace. 6. Booleovy algebry. Axiomatický systém logiky. Cíle studia: Cílem předmětu popsat základní vyjadřovací a dokazovací aparát predikátové logiky jakožto universálního jazyka matematiky a informatiky 3. Axiomatický systém VL: axiomy, odvozovací pravidla, pojem důkazu, věta o dedukci, vybrané dokazatelné formule, vybrané věty (o nahrazení, o ekvivalenci, o neutrální formuli), teorie, bezespornost, věta o korektnosti a úplnosti (slabá a silná). 4 4.6.2 Dedukce a axiomatický systém 4.6.3 Indukce 4.6.3.1 Pozorování - popis - klasifikace 4.6.3.2 Hypotéza 4.6.3.3 Teorie 4.6.4 Vysvětlení 4.6.5 Objasnění některých pojmů 4.6.6 Význam empirických teorií 4.7 Pravda (7.2.3) 5 ČLOVĚK 5.1 Člověk jako téma vědy 5.2 Animalita a duch 5.3 Člověk jako fenomén 5.4 Světskos

axiomatický - Wikislovní

Axiomatický systém nám tedy nedokáže dát vždy odpověď na otázku, zda je daný výrok z příslušné oblasti pravdivý nebo ne. Je-li tento výrok skutečně pravdivý, pak se takovou odpověď může (ale nemusí) podařit najít; je-li nepravdivý, pak se odpověď zaručeně nenajde. Situace je tedy jiná, než v případě seznamu. Význam zobrazenı́ definovaného v předchozı́ větě je možno znázornit následujı́cı́m komutativnı́m diagramem : 17 f - M f (M ) ⊆ N ν g ? M/πf Zde je { ν: M → M/πf x 7→ [x]πf kanonické neboli faktorové zobrazenı́ a g zobrazenı́ { M/πf → f (M ) [x]πf 7→ f (x) Vlastnosti a význam formálních teorií - Gödelovy výsledky 118. Tím se liší axiomatický systém od (polského) systému přirozené dedukce, který pracuje sice s prázdnou množinou axiómů, ale zato s podstatně větším počtem dedukčních pravidel. Odvozovací pravidla převádějí DUF na DUF a jsou volena tak, aby byla. Zpochybňuje i význam samotného slova diskriminace: V australském městě Griffith si v letech 1920-1933 devadesát procent italských přistěhovalců, kteří přišli z Benátek a v Austrálii se oženili, vzalo ženy, které přišly z Benátek, píše a klade si otázku, jestli je v tomto případě někdo diskriminován

velký význam E.v. tkví také v tom, že napomohl postupnému zavádění komplexních čísel do dalších matematických oblastí H.a. tvoří axiomatický základ pro vybudování geometrie; základními pojmy jsou bod přímka a rovina; H.a. jsou rozděleny do pěti skupin: a. incidence, a. uspořádání, a. shodnosti, a. spojitosti. Matematická logika poskytuje pevný axiomatický rámec celé matematice a svojí maximální přesností zaštiťuje nezpochybnitelnost všech matematických výsledků. Teorie důkazu precizuje a matematizuje základní principy rozumového odvozování a nutného vyplývání. Teorie rekurze má velký význam pro teoretické základy. Její význam je dán faktem, že jde o soustavu bibliografických informací, která proto musí být řízena a regulována. Racionální bibliografická činnost a svět bibliografických produktů (báze informací, v možné aplikaci i báze znalostí, bibliografické služby poskytované z databází vystavovaných v knihovně nebo.

Axiom - Wikipedi

překlad self-contemplation ve slovníku angličtino-čeština. en Is concerned about the decline in the number of EU citizens contemplating self-employment, in the current climate of economic uncertainty; considers that the EU and the Member States should step up their coordinated efforts to improve entrepreneurial culture in Europe and to explore the possibility of adopting specific measures. Zna£ný význam má grupa shodných zobrazení: Axiomatický p°ístup je snaº²í u prostoru vektor·, neº u prostoru bod·. Lineární prostor uº jsme m¥li v lineární algeb°e. V holém lineárním prostoru neumíme m¥°it úhly (ani pravý). Abychom dali smysl úhl·m, m·ºeme strukturu obohatit o skalární sou£in, ta Matematická logika poskytuje pevný axiomatický rámec celé matematice a svojí maximální přesností zaštiťuje nezpochybnitelnost všech matematických výsledků. Teorie důkazu precizuje a matematizuje základní principy rozumového odvozování a nutného vyplývání. Její podobory mají obvykle velký praktický význam v. c) Význam motivace v matematickém vyučování. Didaktická hra, historická poznámka, školní projekt. 5. a) Zobrazení jako zvláštní případ relace. Typy zobrazení. Grafické znázornění zobrazení. Vzájemně jednoznačné zobrazení a jeho využití. Funkce jako zobrazení ve školské matematice, tabulky, grafy Axiomatický systém VL: axiomy, odvozovací pravidla, pojem důkazu, věty o dedukci, o nahrazení, o ekvivalenci, o neutrální formuli. Teorie, bezespornost, věta o korektnosti a úplnosti (slabá a silná verze). 2. Základní pojmy predikátové logik

Axiomatická teorie množin - Wikipedi

11. Význam motivace v matematickém vyučování. Didaktická hra, historická poznámka, školní projekt. 12. Matematické učební úlohy. Pojem, třídění, didaktické funkce ve vyučování. Řešení a vytváření úloh jako didaktická kompetence učitele. 13. Slovní matematické úlohy jiný význam apod.). Príklady neklasických logikˇ který jako první definoval axiomatický systém. Pokracovateli byli stoikové, zejména Zenón a Chrýsippos.ˇ. Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník; KMI/DATE: Databázové technologie: 4: 2+1+0S: A: ZS: 1: Anotace kurzu: Cílem kurzu je prohloubit teoretické a praktické znalosti databázových technologií, zejména relačních databází. Rámcový obsah kurzu: Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí v oblastech, které jsou nutné pro úspěšné využití. 5.2.2 Dedukce a axiomatický systém . . 5.2.3 Indukce 5.2.3.1 Pozorování - popis - klasifikace 5.2.3.2 Hypotéza 5.2.3.3 Teorie 5.2.4 Vysvětlení 5.2.5 Objasnění některých pojmů 5.2.6 Význam empirických teorií KAPITOLA 6 ČLOVĚK 6.1 Člověk jako téma vědy 6.2 Animalità a duch 6.3 Člověk jako fenomén 6.4 Tělo a duš Její význam ale řuje matematiku tak dalece, jak matematiku řuje logika. Logické usuzování se neomezuje pouze na matematiku, neexistuje ě zvláštní logika aplikovatelná pouze v mate- Místo axiomatická teorie se ě také ř axiomatický systém. Vyhledávání řů formulování axiomatických teorií a uvažování, zd

Tento článek je o studijním oboru. Pro jiná použití, vidět matematiku (disambiguation) a matematiku (disambiguation) Význam: • založený na přesnosti, přesný, dokonalý • přísně vědecký Trojčlenka je zkrácený zápis a zjednodušení výpočtu. Je pro žáky, kteří nechtějí či nezvládají přemýšleni. Je jednoduchá. Proto by ji měl zvládnout každý řemeslník. I ten účetní Algebra, Analýza, Geometrie, Seminář ze středoškolské matematiky, Matematika pro chemiky... Tak právě to jsou některé z mnoha názvů předmětů, ze kterých se právě tady budou objevovat zápisky Právě na základě fenomenologie Rogers zdůraznil význam bezprostředních vědomých zážitků jednotlivce při určování reality a Rogers trval na tom, že lidské chování je možno pochopit jen na základě individuálního vnímání reality. (Nye, D., 2004, s. 102). V terapii zaměřené na klienta se klade důraz na. Resumé: Článek se zabývá definicí a klasifikací pojmu informace z hlediska epistemologie a metodologie. Dělí se na teoretickou a analytickou část. V teoretické části nejprve vymezuje pojmy epistemologie, metodologie, metoda a metodika a zkoumá jejich vliv na jednotlivé směry informační vědy. Poté uvádí dvě základní epistemologické otázky a v závislosti na tom.

AXIOMATICKÝ FUNKCIONALISMUS Nový encyklopedický slovník

Matematika (z řeckého μαθηματικός (mathematikós) = milující poznání; μάθημα (máthema) = věda, vědění, poznání) je věda zabývající se z formálního hlediska kvantitou, strukturou, prostorem a změnou.Matematika je též popisována jako disciplína, jež se zabývá vytvářením abstraktních entit a vyhledáváním zákonitých vztahů mezi nimi Monografie Jiří Levý: zakladatel československé translatologie je celkově přínosná především v tom, že poukazuje na axiomatický charakter Levého odkazu. Ačkoli pět z devíti kapitol není věnováno přímo dílu a osobnosti Jiřího Levého, nýbrž spíše dokládají možnosti využití Levým popsaných postupů jako. Základní termodynamické veličiny (termodynamický i statistický přístup). Termodynamické věty a jejich důsledky (pro uzavřený i otevřený systém). Děje vratné, nevratné a kruhové. Termodynamické potenciály a jejich fyzikální význam. Entropie. Fázové přechody 1. a 2. druhu. Základní hypotézy statistické fyziky Termín znalost obvykle nebývá definován, je považován za axiomatický pojem, o jehož významu panuje obecný konsensus. Ani v tom se ostatně příliš neliší od termínu informace, který od druhé poloviny 20. století slouží jako metafora pro pestrou paletu entit v ontologickém, kognitivním

Výkladový slovník cizích slov - význam výrazu axiomatický

Přesně určit význam tohoto pojmu u Descarta nelze, protože francouzský termín conscience získal svůj význam až po Descartovi (66). Pokud jde o latinský termín, který Descartes použil v Principech (I, par. 9), jedná se podle Hilla o intenzivní formu scientia a pojem nese s sebou formální, intelektuální. postulátů, které mají podle něho sui generis axiomatický charakter, a vypracoval i řadu miniaturních teoretických systémů, vážících se co nejúžeji k testujícím laboratorním experimentům, ale svůj cílový záměr, vypracovat obecnou teorii lidského chování, nerealizoval. lišný specifický význam. Jakýkoliv. Axiomatický systém je urcenˇ •jazykem (obvykle výroková nebo predikátová logika, pˇríp. s omezením spojek), •logickými axiomy, •odvozovacími pravidly. Pˇredpokladový formální systém je urcenˇ •jazykem, •dedukcními pravidly.ˇ Logika a logicke´ programova´n´ı - p. 18/?

Co znamená axiomatický Slovník cizích slo

Jen v axiomatických systémech, jako je matematika, mohou být výroky jednoznačně pravdivé či nepravdivé. Společnost jistě není axiomatický systém a prohlásit určitý výrok za nespravedlivý je tudíž z povahy věci diskutabilní. Jenže to plyne přímo z povahy práva a je to ten důvod, proč soudce potřebuje svoji nezávislost axiomatický popis tělesa reálných čísel). Komplexní čísla, jejich zobrazení v Gaussově a její význam. Příklady. 1. Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika Kombinace, variace, permutace (bez opakování, s opakováním) a jejich užití při řešení úloh, princip inkluze a exkluze; binomická věta. Náhodný jev a jeho. axiomatický systém dovedl reprodukovat zná-mé zákony aritmetiky (po zavedení dodateč-ných definic), nebylo v něm nic, co by identifi- divá, prostě nemá žádný význam. Díky tomu se zde s antinomiemi typu Rus-sellova paradoxu nikdy nesetkáme. Není pochyb, že Principia byla v logice kolosálním počinem,. V páté kapitole je zdůrazněn význam různých typů komunikace ve výuce matematiky. Vedle běžné komunikace učitel - žák je v matematice nutné zvládnout další typy, zejména komunikaci symbolickou a komunikaci obrazově názornou. 1.Připomeňte si axiomatický systém budování základních geometrických pojmů. 2.

self-reflection translation in English-Czech dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Význam a morální vědy (Meaning and the Moral Sciences, 1978) Rozum, pravda a dějiny (Reason, Truth and History, 1981) Reprezentace a skutečnost (Representation and Reality, 1988) Realizmus s lidskou tváří (Realism with a Human Face, 1990) Obnova filosofie (Renewing Philosophy, 1992 Po vynálezu zemědělství význam ročních období dále vzrostl, protože špatné určení doby vhodné pro pěstování plodin mohlo vést k hladovění. Věda, definovaná jednoduše jako znalost přírodních procesů, je univerzální a existuje od počátků existence lidstva míny, které v axiomatických systémech $ gurují, získávají význam výlučně na základě příslušnosti k systému, tj. nezávisle na jakýchkoli kvalitativních vlastnostech.13 Jedinou podmínkou, kterou by axiomatický systém pojatý jakožto implicitní de$ nice měl splňovat, je konzistence /ROZHOVOR/ Ekonom Tomáš Sedláček je mužem mnoha zájmů, debatér, esejista, optimista a srdcař. Momentálně se vedle svého oboru hodně věnuje teologii a logice. Vtipně podotýká, že slavní mistři logiky nekončili úplně dobře, protože jejich mozky tu zátěž nevydržely, ale u nás, kde zároveň platí, že jedna je i není jedna, by se museli zbláznit asi za hodinu. axiomatický systém zkompletovaly: A Lewis soudí, že právě takto je třeba význam implikativních výroků skutečně chápat. Dochází tak vlastně k závěru, že podmínkové výroky jako je V9 jsou skrytými modálními výroky. Parafrázujeme-li V10 tak, aby se jeho struktura stala ještě zjevnější, dostaneme výrok.

 • Slovo začínající na ny.
 • Scvrklé jablko.
 • Michael kors designer.
 • Srpkovitá anémie wikiskripta.
 • Fantasy girl wallpaper.
 • Lego star wars buildable figures.
 • Chucky 1989.
 • Zářivý výkon siria a.
 • O zvědavém štěňátku video.
 • Pavoučí hnízdo.
 • Free image hosting net.
 • Vzdálenost bodu od přímky realisticky.
 • Xiaomi mi 9.
 • Prohnuty monitor vs rovny.
 • 3d reklama.
 • Bolest palce u nohy bez příčiny.
 • Drevo element.
 • Fotoatelier kutna hora.
 • Půjčovna motocyklů hradec králové.
 • Obrázky velikonoce.
 • Belgické pralinky tesco.
 • Warfarin p450.
 • Dotazníky pro studenty.
 • Svět žaluzií.
 • Billund lego.
 • Facebook header video format.
 • Kabel cyky 3x2 5 bazar.
 • Here comes honey boo boo june shannon.
 • Ztráta spz v zahraničí.
 • Justin cooper.
 • Dynamika.
 • Here comes honey boo boo june shannon.
 • Biker bunda damska.
 • Berle francouzská ergodynamic.
 • Devalvace v psychologii.
 • Oneworld.
 • Svatební koláčky praha 4.
 • Central kroměříž menu.
 • Prachovské skály vyhlídky.
 • Downton abbey s01e05.
 • Tereza černochová zlomena noha.